Strona z portalu

  Informacje Ogólne / Do załatwienia w Urzędzie / Wszystkie procedury /
Strona BiP
Strona UMWW
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAOFERTY PRACYOGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNEWYSZUKIWANIELOGOWANIE
Jesteś na stronie:

1.Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kierowanych za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2.Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kierowanych za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego do Ministra Środowiska. 3.Wydawanie decyzji na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 4.Sporządzanie sprawozdania rocznego RRW-11 z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów.

Nazwa sprawy/procedury

 1. Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kierowanych za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 2. Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kierowanych za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego do Ministra Środowiska.
 3. Wydawanie decyzji na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Sporządzanie sprawozdania rocznego RRW-11 z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych  (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1205)


Wymagane dokumenty

Wniosek dotyczący przeznaczenia gruntów rolnych kl. I – III na cele nierolnicze powinien zawierać:

 1. Tekst wniosku powinien zawierać podstawę prawną zawartą w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 3 lutego 1995 r. W tekście powinna być wymieniona ogólna powierzchnia gruntów rolnych wnioskowana do przeznaczenia. Powierzchnia gruntów wnioskowana o zmianę przeznaczenia powinna być podawana w ha, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku np. 0,1234 ha.
 2. Wniosek powinien być podpisany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub z upoważnienia.
 3. Wniosek powinien być kierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 4. Uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia wnioskowanych gruntów rolnych na cele nierolnicze (w miarę możliwości udokumentowane) – bardzo istotny element wniosku.
 5. Zapis uchwały o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym położone są grunty rolne projektowane do zmiany przeznaczenia (gdy jest to kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 6. Tekstowy i graficzny zapis projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Tabelaryczny wykaz gruntów wnioskowanych do zmiany przeznaczenia zawierający następujące dane:
  - nr ewidencyjny działki,

  - powierzchnia ogólna działki,

  - powierzchnia projektowana do zmiany przeznaczenia,

  - przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 8. Ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia – zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1205)
 9. Wypis z rejestru gruntów (w razie konieczności).
 10. Załączniki graficzne:
  - mapa ewidencyjna w skali 1:500 do 1:5000,

  - mapa orientacyjna (skala 1:10 000, ew. mniejsza).
 11. Zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 marca 2007 r.,
  nr GZ.tr.057 – 2/07, wniosek powinien zawierać wykaz poszczególnych wydzieleń planistycznych (kompleksów) z wykazaniem numerów ewidencyjnych działek wchodzących w skład wydzielenia i ich powierzchni z podaniem obok do jakiego podmiotu poszczególne działki należą np. własność indywidualna, mienie gminne, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, własność indywidualna nabyta od Agencji Nieruchomości Rolnych kilka lat temu. Szczególnie ważna jest informacja o tym, które grunty zostały ostatnio nabyte od Agencji.
 12. Zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 marca 2010 r., nr GZ.tr.020-13/10, wniosek powinien zawierać informacje dotyczące:
  - procentowego udziału gruntów rolnych klas I – III w ogólnej powierzchni gruntów rolnych w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem obrębu, którego sprawa dotyczy;

  - procentowego udziału gruntów rolnych klas I – III w ogólnej powierzchni gruntów rolnych objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem wnioskowanych gruntów;

  - powierzchni gruntów rolnych w gminie, która uzyskała zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze w okresie ostatnich pięciu lat (z odrębnym wyszczególnieniem obrębu, którego sprawa dotyczy) wraz ze wskazaniem celu ich wykorzystania oraz podanie powierzchni gruntów, które posiadają stosowną zgodę, ale jeszcze nie zostały wykorzystane.
 13. Zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 lutego 2008 r., nr GZ.tr.074–5/2008, każdorazowo wniosek dot. zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klasy I – III winien być opiniowany przez izbę rolniczą.


Wniosek dotyczący zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne stanowiących własność Skarbu Państwa powinien zawierać:

 1. Tekst wniosku powinien zawierać podstawę prawną zawartą w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 3 lutego 1995 r. W tekście powinna być wymieniona ogólna powierzchnia gruntów leśnych wnioskowana do przeznaczenia z podziałem na kierunki przeznaczenia. Powierzchnia gruntów wnioskowana o zmianę przeznaczenia powinna być podawana w ha z dokładnością do czterech miejsc po przecinku np. 0,1234 ha.
 2. Wniosek powinien być podpisany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub z upoważnienia.
 3. Wniosek powinien być kierowany do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 4. Uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia wnioskowanych gruntów leśnych na cele nierolnicze (w miarę możliwości udokumentowane) – bardzo istotny element wniosku.
 5. Zapis uchwały o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym położone są grunty rolne projektowane do zmiany przeznaczenia (gdy jest to kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 6. Tekstowy i graficzny zapis projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Tabelaryczny wykaz gruntów leśnych wnioskowanych do zmiany przeznaczenia zawierający następujące dane:
  - nr ewidencyjny działki,

  - nr obrębu, oddziału, pododdziału,

  - powierzchnia ogólna działki,

  - powierzchnia projektowana do zmiany przeznaczenia

  - przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 8. Opinia dyrektora regionalnego Lasów Państwowych zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1205)
 9. Informacja czy wnioskowane grunty leśne są objęte inna forma ochrony na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150, z późn. zm.)
 10. Wypis z planu (uproszczonego) urządzenia lasy dla gruntów leśnych wnioskowanych o zmianę przeznaczenia, zawierający m.in. skrócony opis taksacyjny lasu (typ siedliskowy lasu, skład gatunkowy drzewostanu, wiek drzewostanu, bonitację).
 11. Ekonomiczne uzasadnienie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1205).
 12. Wypis z rejestru gruntów (w razie konieczności)
 13. Załączniki graficzne:
  - mapa ewidencyjna w skali 1:500 do 1:5000

  - mapa gospodarcza lasów

  - mapa orientacyjna (skala 1:10 000, ew. mniejsza)


Wniosek dotyczący zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne niestanowiących własność Skarbu Państwa powinien zawierać:

 1. Tekst wniosku powinien zawierać podstawę prawną zawartą w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 3 lutego 1995 r. W tekście powinna być wymieniona ogólna powierzchnia gruntów leśnych wnioskowana do przeznaczenia z podziałem na kierunki przeznaczenia. Powierzchnia gruntów wnioskowana o zmianę przeznaczenia powinna być podawana w ha z dokładnością do czterech miejsc po przecinku np. 0,1234 ha.
 2. Wniosek powinien być podpisany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub z upoważnienia.
 3. Uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia wnioskowanych gruntów leśnych na cele nierolnicze (w miarę możliwości udokumentowane) – bardzo istotny element wniosku.
 4. Zapis uchwały o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym położone są grunty rolne projektowane do zmiany przeznaczenia (gdy jest to kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 5. Tekstowy i graficzny zapis projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Tabelaryczny wykaz gruntów leśnych wnioskowanych do zmiany przeznaczenia zawierający następujące dane:
  - nr ewidencyjny działki,

  - nr obrębu (oddział, pododdział),

  - powierzchnia ogólna działki,

  - powierzchnia projektowana do zmiany przeznaczenia,

  - przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Informacja czy wnioskowane grunty leśne są objęte inną forma ochrony na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150, z późn. zm.)
 8. Wypis z planu (uproszczonego) urządzenia lasy dla gruntów leśnych wnioskowanych o zmianę przeznaczenia, zawierający m.in. skrócony opis taksacyjny lasu (typ siedliskowy lasu, skład gatunkowy drzewostanu, wiek drzewostanu, bonitację. – jeżeli został sporządzony
 9. Ekonomiczne uzasadnienie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) – w razie konieczności.
 10. Załączniki graficzne:
  - mapa ewidencyjna w skali 1:500 do 1:5000

  - mapa gospodarcza lasów (jeżeli została sporządzona)

  - mapa orientacyjna (skala 1:10 000, ew. mniejsza)

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piekary 17
61-713 Poznań

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 1 miesiąca, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Decyzja administracyjna wyrażająca zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiacych własności Skarbu Państwa na cele nieleśne
 2. Postanowienie opiniujące zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. Postanowienie opiniujące zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 127 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz 1071) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, oraz w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Opłaty

Brak
 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
pok. 711, piętro VII

Bartosz Budych
Tel.: 61 626 65 07
Tel/fax.: 61 626 65 00, 61 626 65 01
bartosz.budych@umww.pl

Dodatkowe informacje


------------------------

Strona : 1  
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji : Marek Beer
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Orłowski ,  2014-02-17 09:07:21
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Administrator BIP Tomasz Spychalski , 2012-11-23 11:27:52
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Orłowski , 2014-02-17 09:07:38

Drukuj
Stronę odwiedzono 1468 razy.