do góry ^

Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Sejmiku w dniu 27 listopada 2017 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XXXVIII/899/17 uchwała zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.12.16r. w sprawie: uchwały budżetowej WW na rok 2017.

Uchwała

2.

XXXVIII/900/17 uchwała zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.

Uchwała

3.

XXXVIII/901/17 uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2017-2020.

Uchwała
Załącznik

4.

XXXVIII/902/17 uchwała   w   sprawie   przyjęcia   projektu   „Porozumienia   o współpracy między Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) i Okręgiem Sibiu (Rumunia)”.

Uchwała
Załącznik
Do załącznik

5.

XXXVIII/903/17 uchwała w sprawie przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego im. dr. Karola Marcinkowskiego w Gnieźnie w Medyczne Studium Zawodowe im. dr. Karola Marcinkowskiego w Gnieźnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

6.

XXXVIII/904/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Gnieźnie w Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Gnieźnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

7.

XXXVIII/905/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Koninie w Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Koninie w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

8.

XXXVIII/906/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie w Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

9.

XXXVIII/907/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego im. Hanny Chrzanowskiej w Ostrowie Wielkopolskim w Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej w Ostrowie Wielkopolskim w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

10.

XXXVIII/908/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Ostrowie Wielkopolskim w Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Ostrowie Wielkopolskim w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

11.

XXXVIII/909/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu w Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

12.

XXXVIII/910/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 1 w Poznaniu w policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 1 w Poznaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

13.

XXXVIII/911/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu w Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

14.

XXXVIII/912/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu w Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

15.

XXXVIII/913/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu w Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

16

XXXVIII/914/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Rawiczu w Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Rawiczu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

17.

XXXVIII/915/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych dla Dorosłych w Złotowie w Policealną Szkołę Służb Społecznych dla Dorosłych w Złotowie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

18.

XXXVIII/916/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych w Złotowie w policealną Szkołę Służb Społecznych w Złotowie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

19.

XXXVIII/917/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej.

Uchwała

20

XXXVIII/918/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Starej Łubiance w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Starej Łubiance w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

21.

XXXVIII/919/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Starej Łubiance w Szkołę Policealną w Starej Łubiance w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Uchwała

22.

XXXVIII/920/17 uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej działającej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance w Branżową Szkołę I stopnia działającą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Uchwała

23.

XXXVIII/921/17 uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Uchwała

24.

XXXVIII/922/17 uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa I i Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Willa III Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

25.

XXXVIII/923/17 uchwała zmieniającej uchwałę  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Uchwała

26.

XXXVIII/924/17 uchwała zmieniającej uchwałę  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

Uchwała

27.

XXXVIII/925/17 uchwała zmieniającej uchwałę  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzeziny.

Uchwała

28.

XXXVIII/926/17 uchwała w sprawie prowadzenia Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus jako wspólnej instytucji kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Wielkopolskiego i Polskiego Radia S.A.

Uchwała

29.

XXXVIII/927/17 uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu średzkiego odcinka od końca drogi dojazdowej drogi ekspresowej S11 przez miejscowość Wolica Pusta do granicy powiatów średzkiego/jarocińskiego (byłej drogi krajowej nr 11) w związku z oddaniem do użytkowania obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11 wraz z łącznikiem od Węzła „Jarocin” do drogi krajowej nr 11.

Uchwała

30.

XXXVIII/928/17 uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu jarocińskiego odcinka od granicy powiatów średzkiego/jarocińskiego przez miejscowości: Mieszków, Cielcza oraz miasto Jarocin (ulice: Poznańska i Wojska Polskiego) do skrzyżowania łącznika drogi S11 z drogą krajową nr 11 (byłej drogi krajowej nr 11) zastąpionej wybudowaną obwodnicą Jarocina w ciągu drogi S11 wraz z łącznikiem od Węzła „Jarocin” do drogi krajowej nr 11.

Uchwała

31.

XXXVIII/929/17 uchwała w sprawie przyjęcie planu pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok.

Uchwała
Załącznik

32.

XXXVIII/930/17 uchwała w sprawie przyjęcie planu pracy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok.

Uchwała
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

33.

XXXVIII/931/17 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego, na usunięcie skutków nawałnic.

Uchwała
Załącznik

34.

XXXVIII/932/17 uchwała w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań.

Uchwała
Załącznik

35.

XXXVIII/933/17 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta na Zarząd Województwa Wielkopolskiego w związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15 dla Działania 4.1 "Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych", Poddziałania 4.1.5 "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Uchwała

36.

XXXVIII/934/17 uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-11-27 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-12-05 13:16:00 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6629 razy