do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 28.07.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

915/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na najem długoterminowy trzech nowych samochodów osobowych wyprodukowanych w roku 2011 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

2.

916/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kompleksową realizację Programu Rozwoju Sektorów Kreatywnych na rok 2011. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji.

Uchwała

3.

917/2011

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie Szkolenie dla pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, udzielających informacji z zakresu programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, pt.: „Przygotowywanie i weryfikacja wniosku o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka", finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

Uchwała

4.

918/2011

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług cateringowych, podczas dwóch szkoleń dla beneficjentów WRPO finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

5.

919/2011

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt.: „Rachunkowość - rozliczanie projektów unijnych", finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

6.

920/2011

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zagadnień dotyczących inwestycji budowlanych, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

7.

921/2011

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt.: „Metodyka pracy kontrolera projektów", finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

8.

922/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kompleksową organizację II etapu konkursu „ReVita Wielkopolsko" oraz przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych II edycji konkursu

Uchwała

9.

923/2011

zmiany uchwały nr 624/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia regulaminu Wielkopolskiego Konkursu pn.: „Cała prawda o elektrowni atomowej w Wielkopolsce".

Uchwała

10.

924/2011

zlecenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w trybie „małych grantów" w 2011 roku.

Uchwała

11.

925/2011

zlecenia do realizacji, w trybie małych grantów, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w roku 2011.

Uchwała

12.

926/2011

uzgodnienia kandydatury Pani Renaty Borowskiej - Juszczyńskiej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Uchwała

13.

927/2011

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2011 r. instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

14.

928/2011

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za pierwsze półrocze 2011 r.

Uchwała

15.

929/2011

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2011 roku

Uchwała

16.

930/2011

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich oraz edukacji w 2011 roku.

Uchwała

17.

931/2011

zatwierdzenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego za I półrocze 2011 roku

Uchwała

18.

933/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Eweliny Marszał - Kaczmarek

Uchwała

19.

934/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Sobczak

Uchwała

20.

935/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Marzeny Lewandowskiej

Uchwała

21.

936/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Przemysława Białczaka

Uchwała

22.

937/2011

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Macieja Laskowskiego

Uchwała

23.

938/2011

współfinansowania kosztów wykonania studium wykonalności dla realizacji zadania pn. Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD - Piła Główna.

Uchwała

24.

939/2011

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2011 r."

Uchwała

25.

940/2011

zmiany Uchwały Nr 906/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowych i/lub narkotykowych) i patologiom społecznym w roku 2011, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert

Uchwała

26.

941/2011

odmowy umorzenia zaległych opłat za rok 2010 z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami dochodzenia zadłużenia.

Uchwała

27.

943/2011

wyboru czterech projektów z list rezerwowych do dofinansowania dla Działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców" oraz Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 11/II/2010)

Uchwała

28.

944/2011

wyboru projektu Sport Pleszew Sp. z o.o. pn. „Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie" z listy rezerwowej do dofinansowania dla Działania 4.2. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 01/IV/2009)

Uchwała

29.

945/2011

wyboru wniosku o dofinansowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu pt. „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie" znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

30.

946/2011

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego", Schemat III „Infrastruktura kin", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 06/VI/2011)

Uchwała

31.

947/2011

przyjęcia regulaminu konkursu Nr 06/VI/2011 dla Działania 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego" Schemat III „Infrastruktura kin", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

32.

948/2011

przyjęcia wzoru wniosku preselekcyjnego dla Działania 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego" Schemat III „Infrastruktura kin" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

33.

949/2011

przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie dla Działania 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego" Schemat III „Infrastruktura kin" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

34.

950/2011

przyjęcia wytycznych dotyczących sporządzenia biznes planu dla Działania 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego", Schemat III „Infrastruktura kin" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO)

Uchwała

35.

951/2011

zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I - Działanie 1.7 oraz
Priorytetów II-VI

Uchwała

36.

952/2011

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na IX sesji w dniu 18 lipca 2011 roku

Uchwała

37.

953/2011

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

38.

954/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

39.

955/2011

podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2011 roku

Uchwała

40.

956/2011

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego"

Uchwała

41.

957/2011

zmieniająca uchwałę nr 861/2011r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-07-28 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-09-09 12:49:52 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3252 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019