do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 14.10.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1168/2011

przyjęcia Książki Procedur KP-006/v.5/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ w ramach PROW 2007 - 2013

Uchwała

2.

1169/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pn. „ Wykonanie usług nasadzeń rekompensacyjnych drzew i krzewów na terenie cmentarzy wojennych na Poznańskiej Cytadeli wraz z ich pielęgnacją w ciągu trzech lat

Uchwała

3.

1170/2011

zmiany Okresowego planu ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w 2011 roku

Uchwała

4.

1171/2011

zatwierdzenia zmian do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Uchwała

5.

1172/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia trybu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 wraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz powołania komisji przetargowej

Uchwała

6.

1173/2011

nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wlkp.

Uchwała

7.

1174/2011

umorzenia wierzytelności Województwa Wielkopolskiego z tytułu odsetek za zwłokę w opłacaniu czynszu i mediów za najem lokalu mieszkalnego umorzenia wierzytelności Województwa Wielkopolskiego z tytułu odsetek za zwłokę w opłacaniu czynszu i mediów za najem lokalu mieszkalnego

Uchwała

8.

1175/2011

odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Uchwała

9.

1176/2011

rozłożenia na raty wierzytelności Województwa Wielkopolskiego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

Uchwała

10.

1177/2011

umorzenia zaległych wierzytelności za lata 2005 - 2010 należnych dysponentowi opłat i należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami upomnienia

Uchwała

11.

1178/2011

sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Uchwała

12.

1179/2011

wynajęcia nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania najem

Uchwała

13.

1180/2011

przekazania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla: Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV" z Rydzyny tworzącego Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie

Uchwała

14.

1181/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata spzoz podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

15.

1182/2011

zmieniająca uchwałę nr 994/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie: uznania celowości realizacji zadań w dziedzinie kultury w trybie małych grantów

Uchwała

16.

1183/2011

przyznania nagród i wyróżnień w V edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce

Uchwała

17.

1184/2011

zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Kalisza wybranego do dofinansowania w Działaniu 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)" Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 11/II/2010)

Uchwała

18.

1185/2011

zmiany regulaminu konkursu Nr 15/II/2011 dla Działania 2.1. „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

19.

1186/2011

przyjęcia wzoru uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanych w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Uchwała

20.

1187/2011

zlecenia do realizacji, w trybie małych grantów, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w roku 2011

Uchwała

21.

1188/2011

organizacji konkursu „Innowacyjny Urząd" i ustalenia Regulaminu konkursu

Uchwała

22.

1189/2011

przyznania nagród i wyróżnień dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzającym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

23.

1190/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-10-14 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-01-09 09:52:41 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2495 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019