do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 31.10.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1221/2011

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

Uchwała

2.

1222/2011

zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

3.

1223/2011

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

Uchwała

4.

1224/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

5.

1225/2011

zmiany planu finansowego placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

6.

1226/2011

podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2011 roku

Uchwała

7.

1227/2011

upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy"

Uchwała

8.

1228/2011

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok.

Uchwała

9.

1229/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na organizację wystawy pt. „Design: Chorwacja, Serbia, Słowenia" realizowanej w ramach projektu Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie (RSI), Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji, PO KL.

Uchwała

10.

1230/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kompleksową organizację stoiska informacyjno-promocyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas konferencji dotyczącej Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w dniach 24-25 listopada 2011 r.

Uchwała

11.

1231/2011

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Wielkopolsce pt.: „Przygotowywanie i weryfikacja wniosku o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko", finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Uchwała

12.

1232/2011

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Wielkopolsce pt.: „Profesjonalna obsługa klienta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - warsztaty dla zaawansowanych", finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Uchwała

13.

1233/2011

zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu „ Złotnicka Premium „ na najlepszy wyrób z wieprzowiny złotnickiej oraz na najlepszego producenta wyrobów z wieprzowiny złotnickiej".

Uchwała

14.

1234/2011

zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej i ratownictwa wodnego w roku 2011

Uchwała

15.

1235/2011

zmieniająca uchwałę nr 806/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: uznania celowości realizacji zadań w dziedzinie kultury w trybie małych grantów.

Uchwała

16.

1236/2011

wyboru podmiotów badających sprawozdania finansowe za 2011 rok instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Instytucji Filmowej „Film - Art." dla której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

17.

1237/2011

zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

18.

1238/2011

zmiany Uchwały Nr 114/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku dotyczącej określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. "Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie" Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Priorytetu III "Środowisko przyrodnicze" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

19.

1239/2011

zatwierdzenia na rok 2012 Rocznego planu kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialnych za realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

20.

1240/2011

zmiany uchwały nr 3555 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Pniewy - Otorowo" Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

21.

1241/2011

zmiany uchwały nr 3556 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań - Buk na odcinku Poznań - Zakrzewo" Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

22.

1242/2011

zmiany uchwały nr 3554 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km" Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z późniejszymi zmianami.

Uchwała

23.

1243/2011

zmiany uchwały Nr 4579 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Droga nr 264 obwodnica m. Kleczew" Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

24.

1244/2011

zmiany uchwały Nr 71 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki na odcinku Niekursko - granica województwa" Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z późniejszymi zmianami.

Uchwała

25.

1245/2011

wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów przez Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.

Uchwała

26.

1246/2011

zawarcia umowy użyczenia nieruchomości położonej w Godzieszach Małych przy ul. Zadowickiej.

Uchwała

27.

1247/2011

zawarcia umowy użyczenia nieruchomości położonej w Godzieszach Małych przy ul. Zadowickiej

Uchwała

28.

1248/2011

wynajęcia pomieszczeń w trybie bezprzetargowym oraz sporządzenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do oddania ich w najem

Uchwała

29.

1249/2011

przeprowadzenia drugich rokowań na zbycie nieruchomości i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań

Uchwała

30.

1250/2011

powołania Kapituły Konkursu „ Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych"

Uchwała

31.

1251/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji

Uchwała

32.

1252/2011

powołania Jury I edycji Konkursu fotograficznego „ Wielkopolska rodzina w obiektywie" pod hasłem „Pamiętaj, dajesz przykład"

Uchwała

33.

1254/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programów profilaktycznych na rok 2011

Uchwała

34.

1256/2011

uznania niecelowości realizacji zadań w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w roku 2011 w trybie małych grantów

Uchwała

35.

1257/2011

zmiany Regulaminu Ko9nkursu „ Biznes po wielkopolsku „ stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1081/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 września 2011 r.

Uchwała

36.

1258/2011

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na XV sesji w dniu 24 października 2011 roku

Uchwała

37.

1259/2011

odwołania Pani Krystyny Pośledniej z funkcji Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-10-31 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-01-09 10:26:24 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2695 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019