do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 10.11.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1265/2011

ogłoszenia XIII Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod hasłem „Wielkopolska obywatelska - Wielkopolska europejska", wprowadzenia regulaminu Konkursu i powołania jury Konkursu

Uchwała

2.

1266/2011

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

Uchwała

3.

1267/2011

zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

4.

1268/2011

zmiany w planie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

5.

1269/2011

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

6.

1270/2011

przyjęcia kryterium regionalnego dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego

Uchwała

7.

1271/2011

przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. "„Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnych grupy rybackich oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności" w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

Uchwała

8.

1272/2011

zmieniająca Uchwałę Nr 490/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.2. "Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej", objętego osią priorytetową 4, zawartą w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Uchwała

9.

1273/2011

zmieniająca Uchwałę Nr 289/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" w zakresie „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności", objętego osią priorytetową 4, zawartą w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013",

Uchwała

10.

1274/2011

zaopiniowania projektu aktualizacji „ Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019"

Uchwała

11.

1276/2011

zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego na opracowanie studium przedinwestycyjnego dla modelowego powiązania transportu lotniczego transportem szynowym z regionem, na przykładzie połączenia z/do Portu Lotniczego Poznań - Ławica, zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powołania Komisji Przetargowej i określenia jej obowiązków

Uchwała

12.

1277/2011

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

13.

1278/2011

zlecenia do realizacji, w trybie małych grantów, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w roku 2011

Uchwała

14.

1279/2011

wyboru dwóch projektów z listy rezerwowej do dofinansowania dla Działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)", Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 11/II/2010).

Uchwała

15.

1280/2011

zmiany Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na rok 2011

Uchwała

16.

1281/2011

zmieniająca uchwałę nr 730/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie: uznania celowości realizacji zadań w dziedzinie kultury w trybie małych grantów

Uchwała

17.

1282/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania członka Rady Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Uchwała

18.

1283/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kompleksową organizacje konferencji i przygotowanie materiałów promocyjnych na konferencję podsumowującą stan wdrażania WRPO

Uchwała

19.

1284/2011

przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Szamotułach

Uchwała

20.

1285/2011

rozłożenia na raty opłaty tytułu wyłączenia gruntów z rolnej

Uchwała

21.

1286/2011

przekazania prawa własności nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Śrem

Uchwała

22.

1287/2011

wyrażenia zgody na wykonanie przez Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo - Parkowy, przedsięwzięcia pn. ,,Rewaloryzacja parku pałacowego w Dobrzycy etap I''

Uchwała

23.

1288/2011

wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu z terenu przeznaczonego pod budowę ośrodka radioterapii w Kaliszu, przy ul. Kaszubskiej 12

Uchwała

24.

1289/2011

wyrażenia zgody na dokonanie prac modernizacyjnych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Uchwała

25.

1290/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni i udostępnienie sali przez Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu

Uchwała

26.

1291/2011

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego".

Uchwała

27.

1293/2011

ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

28.

1294/2011

rozpatrzenia stanowisk zgłoszonych podczas przeprowadzania konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-11-10 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-01-09 11:27:56 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2485 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019