do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 25.11.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1332/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok.

Uchwała

2.

1333/2011

przyjęcia Książki Procedur KP-611-294-ARiMR/1/z Obsługa wniosku następcy o przyznanie pomocy dla działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007 - 2013

Uchwała

3.

1334/2011

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wydruk plakatów i ulotek promocyjnych międzynarodowego konkursu dla młodych projektantów „design by..." realizowanego w ramach projektu „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji

Uchwała

4.

1335/2011

udzielenia pełnomocnictwa do brania udziału w imieniu Województwa Wielkopolskiego w głosowaniach pisemnych dotyczących przyznania premii miesięcznych Prezesowi i Członkowi Zarządu spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica sp. z o.o.

Uchwała

5.

1336/2011

zmiany Regulaminu Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „ i - Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski"

Uchwała

6.

1337/2011

zlecenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w trybie "małych grantów" w 2011 roku.

Uchwała

7.

1338/2011

przyjęcia Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Wielkopolskiego

na lata 2011-2015

Uchwała

8.

1339/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programów profilaktycznych na rok 2011

Uchwała

9.

1340/2011

opinii dotyczącej przekazania w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, w administrowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych: 301/2, 310/3, 313/2, 326/2 i 331/2 obręb Kłoda, w gminie Rydzyna, o łącznej pow. 1,7471 ha, przeznaczonych pod inwestycję celu publicznego pn. „Rzeka Rów Polski - regulacja i obwałowanie w km 0+000 - 8+100".

Uchwała

10.

1341/2011

nabycia nieruchomości przeznaczonych pod zbiornik retencyjny Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie

Uchwała

11.

1342/2011

uznania niecelowości realizacji zadań w dziedzinie kultury w trybie małych grantów

Uchwała

12.

1343/2011

przyjęcia X części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Uchwała

13.

1344/2011

przyjęcia wzoru uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Priorytetu III „ Środowisko przyrodnicze „ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Uchwała

14.

1345/2011

przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Lewków

Uchwała

15.

1346/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

16.

1347/2011

wyrażenia zgody na wynajmowanie powierzchni przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

17.

1348/2011

wyrażenia zgody na wynajmowanie mienia nieruchomego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

18.

1349/2011

wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu

Uchwała

19.

1350/2011

wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni przez Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Poznaniu

Uchwała

20.

1351/2011

wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Miłowodach, gm. Oborniki

Uchwała

21.

1352/2011

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

Uchwała

22.

1353/2011

rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2011 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

23.

1355/2011

zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie" (POliŚ 7.l-48), zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powołania Komisji Przetargowej i określenia jej obowiązków

Uchwała

24.

1357/2011

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego"

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-11-25 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-01-09 14:01:15 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2444 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019