do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 16.12.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1405/2011

przyznania nagród dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla działaczy sportowych za szczególne zasługi dla sportu w roku 2011

Uchwała

2.

1406/2011

przyjęcia formularzy umów przyznania pomocy następcy prawnemu/nabywcy przedsiębiorstwa/części przedsiębiorstwa beneficjenta w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Uchwała

3.

1407/2011

wyboru do dofinansowania projektu Gminy Czarnków zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „ Ochrona wód zlewni rzeki Noteć „ dla Działania 3.4. Gospodarka wodno – ściekowa , znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Uchwała

4.

1408/2011

zatwierdzenia zmian do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Uchwała

5.

1409/2011

zatwierdzenia „ Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.”

Uchwała

6.

1410/2011

zatwierdzenia na rok 2012 Rocznego harmonogramu szkoleń dla beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Uchwała

7.

1411/2011

zatwierdzenia zmian do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013

Uchwała

8.

1412/2011

zmiany decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII – Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 21007 – 2013, realizowanych w 2011 r.

Uchwała

9.

1413/2011

zmiany uchwały nr 3848 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km” Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

10.

1414/2011

zmiany uchwały Nr 71 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki na odcinku Niekursko - granica województwa” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

11.

1415/2011

zmiany uchwały nr 5 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

12.

1416/2011

zmiany uchwały nr 3 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

13.

1417/2011

zmiany uchwały nr 4580 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307” Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

14.

1418/2011

zmiany uchwały nr 4 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

15.

1419/2011

zmiany uchwały nr 4170 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca” Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

16.

1420/2011

zmiany uchwały nr 3955 / 2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki” Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

17.

1421/2011

zmiany uchwały nr 801 / 2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goślina na odcinku Otorowo-Szamotuły” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Uchwała

18.

1422/2011

wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.1 „ Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych ( drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu ) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 ( konkurs Nr 15/II/2011)

Uchwała

19.

1423/2011

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „ Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce „ Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 1.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Uchwała

20.

1424/2011

zatwierdzenia trybu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kompleksową organizację stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM, odbywających się w dniach 6 – 9 marca 2012 roku w Cannes, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.5; projekt kluczowy „ Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce „

Uchwała

21.

1425/2011

powierzenia Departamentowi Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego realizacji projektu systemowego w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki ni przedsiębiorstw pt.: „ Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce „ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała

22.

1426/2011

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Uchwała

23.

1430/2011

zlecenia do realizacji w trybie małych grantów , zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w 2011 roku

Uchwała

24.

1431/2011

zwiększenia zabezpieczenia środków na zakup i dostawę artykułów promocyjnych dla Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach projektu CREATOR „ Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych „ ( INERREG IV C)

Uchwała

25.

1433/2011

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2012

Uchwała

26.

1434/2011

zatwierdzenia trybu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, a także powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie koncepcji i realizację kampanii informacyjnej oraz wykonanie i dostawę materiałów promocyjno – informacyjnych i gadżetów promocyjnych w ramach realizacji projektu „ Szkoła – Moja Wielkopolska „ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała

27.

1435/2011

nabycia nieruchomości przeznaczonych pod zbiornik retencyjny Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie

Uchwała

28.

1436/2011

zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku

Uchwała

29.

1437/2011

wyrażenia zgody na wynajmowanie mienia nieruchomego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

30.

1438/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia użytkowego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

31.

1439/2011

wyrażenia zgody na wynajmowanie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

32.

1440/2011

wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem w Koninie, przy ul. Szpitalnej 45, z przeznaczeniem na budowę przyłącza telekomunikacyjnego

Uchwała

33.

1441/2011

wyrażenia zgody na sprzedaż domku letniskowego w Chłopach oraz likwidacji jego wyposażenia, będących środkami trwałymi znajdującymi się w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Uchwała

34.

1442/2011

rozłożenia na raty wierzytelności Województwa Wielkopolskiego z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Uchwała

35.

1443/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie mienia nieruchomego przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Uchwała

36.

1444/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

37.

1445/2011

zmiany planu wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

38.

1446/2011

zmieniająca uchwałę Nr 697/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie udostępnienia systemu KSAT 2000i jednostkom podległym Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego w celu sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych – Rb – 27S i Rb – 28S

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-12-16 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-01-16 13:05:33 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2863 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019