do góry ^

Opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złoża, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów


Nazwa sprawy/procedury

Opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złoża, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 406).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

 

Wymagane dokumenty

 1. Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r.
  w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego).
 2. Dowód uiszczenia opłaty eksploatacyjnej na konto gminy na terenie której prowadzona jest eksploatacja.
 3. Dowód uiszczenia opłaty eksploatacyjnej na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty
w wysokości innej niż należna, organ koncesyjny określa, w drodze decyzji, wysokość należnej opłaty, stosując stawkę obowiązującą w okresie rozliczeniowym, którego opłata dotyczy (zgodnie z art. 138 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Geologii Departamentu Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Magdalena Wichman
tel. 61 626 64 61
e-mail: magdalena.wichman@umww.pl

Edyta Rachut
tel. 61 626 64 88
e-mail: edyta.rachut@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 137 ustawy Prawo geologiczne i górnicze:

 1. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.
 2. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża,
  samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy,
  na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez wezwania.
 3. W ustawowym terminie przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny
  ze złoża, przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji na wydobywanie kopaliny z tego złoża, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli wydobycie prowadzi się na terenie więcej niż jednej gminy — w informacji określa się również ilość kopaliny wydobytej z terenów poszczególnych gmin, a także wysokość przypadającej na nie opłaty eksploatacyjnej.
 4. Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek
   jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia informacji, o której mowa w ustawie.
 5. Jeżeli ostatni dzień ustawowego terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
   od pracy, za ostatni dzień tego terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia właściwej wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny ze złoża;
  b) weryfikacji przestrzegania warunków decyzji ustalającej wysokość opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny ze złoża;
  c) sprawozdawczości i statystyki;
  d) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze; W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr,
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje wydaniem decyzji w sprawie naliczenia wysokości należnej opłaty.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji
  o środowisku i jego ochronie pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-21 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-21 14:27:33 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-06 10:39:39 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 5463 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020