do góry ^

Roczne sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi


Nazwa sprawy/procedury

Roczne sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz.1454 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 630) – dotyczy roku 2015 i lat wcześniejszych.
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) – dotyczy lat 2016 i 2017.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1627) – dotyczy roku 2018.
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty

 1. Sprawozdanie za lata 2014,2015, 2016, 2017, 2018

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawozdania należy przekazać w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Weryfikacja sprawozdania.
 2. Wezwanie do złożenia sprawozdania lub jego korekty.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Jeżeli podmiot stwierdzi, że dane, które zawarł w wykazie nie są prawidłowe ma prawo dokonać korekty tego dokumentu.

Opłaty

Nie dotyczy

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Maciej Borowczyk tel. 61 626 64 24
Małgorzata Hain - Kotowska tel. 61 626 64 66
Lidia Lipska tel. 61 626 64 40
Aneta Sobczak tel. 61 626 64 33
 

Dodatkowe informacje

 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 9q ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy - zgodnie z art. 9q ust. 2 ww. ustawy. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018 należy sporządzić wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1627), za lata 2016 - 2017 wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
  17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934), natomiast za lata poprzednie - wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630).
 2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru - zgodnie
  z art. 9c ust. 9 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach. Wykaz przekazywany jest do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem.
  W rejestrze zamieszcza się:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres    przedsiębiorcy,
- numer identyfikacji podatkowej NIP,
- numer identyfikacyjny REGON , o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,
- numer rejestrowy

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Dane osobowe zawarte w sprawozdaniach są przetwarzane w celach:
 1. weryfikacji  sprawozdania,
 2. wysyłania wezwań do złożenia sprawozdania bądź jego korekty,
 3. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy, w ramach  współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
 4. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
 5. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
 6. archiwizacji.
 1. Dane osobowe zawarte w sprawozdaniach przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 3. Dane osobowe zawarte w sprawozdaniach będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-e oraz przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację. 
 8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-02-26 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-02-26 13:15:37 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 5688 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020