do góry ^

Stwierdzenie wygaśnięcia lub cofnięcie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż


Nazwa sprawy/procedury

Stwierdzenie wygaśnięcia lub cofnięcie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia koncesji.
 2. Oświadczenie Przedsiębiorcy o zrzeczeniu się koncesji na wydobywanie.
 3. Dokumenty potwierdzające przyczynę wygaśnięcia koncesji (m.in. dokumenty świadczące o likwidacji przedsiębiorcy).
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Wszczęcie postępowania administracyjnego następuje:
  a. na wniosek Przedsiębiorcy,
  b. z urzędu.
 2. Koncesja wygasa:
  a. z upływem czasu, na jaki została udzielona,
  b. jeżeli stała się bezprzedmiotowa,
  c. w przypadku likwidacji przedsiębiorcy,
  d. w przypadku jej zrzeczenia się.

Zakres i sposób wykonywania obowiązków dotyczących ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego ustala się w planie ruchu likwidowanego zakładu górniczego. Jeżeli nie stosuje się przepisów o planach ruchu zakładu górniczego, zakres i sposób wykonywania ww. obowiązków ustala organ koncesyjny w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji, po uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

Opłaty

10,00 zł. – opłata skarbowa.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.
Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Geologii Departamentu Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań


Łukasz Bartkowiak: (powiaty: gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, wolsztyński, wrzesiński, wągrowiecki, średzki, śremski, m. Poznań)
tel. 61 626 64 26
e-mail: lukasz.bartkowiak@umww.pl

Wioletta Bichler: (powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki, m. Konin)
tel. 61 626 64 10
e-mail: wioletta.bichler@umww.pl

Izabela Brożek: (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski)
tel. 61 626 64 80
e-mail: izabela.brozek@umww.pl

Radosław Prałat: (powiaty: gostyński, kościański, leszczyński, rawicki, m. Leszno)
tel. 61 626 64 11
e-mail: radoslaw.pralat@umww.pl

Adam Kałamaja: geologia złożowa (powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, m. Kalisz)
tel. 61 626 64 86
e-mail: adam.kalamaja@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Cofnięcie koncesji, jej wygaśnięcie lub utrata jej mocy, bez względu na przyczynę, nie zwalnia dotychczasowego przedsiębiorcy z wykonywania obowiązków dotyczących ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego (zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopaliny lub cofnięcia bez odszkodowania koncesji na wydobywanie kopaliny;
  b) weryfikacji przestrzegania warunków decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny lub decyzji cofającej bez odszkodowania koncesję na wydobywanie kopaliny;
  c) sprawozdawczości i statystyki;
  d) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr,
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji
  o środowisku i jego ochronie pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-21 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-21 13:03:53 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-06 10:43:14 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6768 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020