do góry ^

Udostępnianie informacji geologicznej


Nazwa sprawy/procedury

Udostępnianie informacji geologicznej

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2075) w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724) w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

 

Wymagane dokumenty

 1. Nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej.

a. wniosek zawierający:

           1) dane podmiotu:

           a) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, lub

           b) nazwę podmiotu oraz adres siedziby, jego numer ewidencyjny oraz nazwę rejestru,
w którym został nadany, jeżeli wniosek składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

           2) tytuł dokumentu geologicznego, zbioru danych geologicznych oraz rok ich powstania, jeżeli wniosek dotyczy geologicznych materiałów archiwalnych, lub informacje zawarte w metryce, jeżeli wniosek dotyczy próbki geologicznej trwałego przechowywania;

           3) archiwalny numer ewidencyjny;

           4) sposób udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych;

           5) cel udostępnienia informacji geologicznej.
b. umowa o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (w przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja wykorzystywana w celu określonym w art. 100 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze);
c. pisemna zgoda podmiotu posiadającego prawo do informacji geologicznej (w przypadku, gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje innym podmiotom niż Skarb Państwa)

d. dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji podmiotu, jeżeli wniosek składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
a. wniosek stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724) w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem;
b. wycena informacji geologicznej;
c. aktualny odpis, wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, z właściwego rejestru przedsiębiorców lub instytutów naukowych kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany, albo kopię odpowiedniego odpisu uwierzytelnioną przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata, z oznaczeniem daty i miejsca sporządzenia poświadczenia;
d. załącznik graficzny przedstawiający lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna;
e. kopie decyzji dotyczących posiadanego pozwolenia wodnoprawnego — w przypadku gdy posiada pozwolenie wodnoprawne, a celem zawarcia umowy jest zmiana bądź przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej.
  a. Organ administracji geologicznej umożliwia nieodpłatne zapoznanie się ze 
  zainteresowanego z oryginalnymi lub stanowiącymi kopie geologicznymi materiałami archiwalnymi, w pomieszczeniu przystosowanym do swobodnego korzystania, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej oraz innej formy utrwalania dokumentów i zbiorów danych w postaci „wglądu”.
  b. Organ administracji geologicznej umożliwia nieodpłatne zapoznanie się ze 
  zgromadzoną informacją geologiczną poprzez wydanie zainteresowanemu reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii, kopii w postaci elektronicznej lub innej formy utrwalania informacji geologicznych materiałów archiwalnych w postaci „pełnego udostępnienia”.
  Za pisemną zgodą kierownika archiwum wnioskodawca może samodzielnie sporządzać reprodukcje, odpisy, odrysy lub fotokopie geologicznych materiałów archiwalnych
  w archiwum geologicznym, z wyjątkiem materiałów archiwalnych zawierających informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione.
 2. Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

 

Organ administracji geologicznej dokonuje sprawdzenia wniosku pod względem formalnym
i merytorycznym. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub merytorycznych organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku. Informację udostępnia się po zawarciu umowy ze Skarbem Państwa.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Geologii Departamentu Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Anna Adamska:
tel. 61 626 64 89
e-mail: anna.adamska@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 100 ustawy Prawo geologiczne i górnicze:

 1. z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2 – 3a, korzystanie z informacji geologicznej,
  do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest nieodpłatne;
 2. korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, w celu wykonywania działalności w zakresie:
  a. wydobywania kopalin ze złóż,
  b. poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów
  ze złóż,
  c. podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów,
  d. w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne następuje, w drodze umowy,
  za wynagrodzeniem;
 3. zadania Skarbu Państwa, o których mowa w art. 100 ust. 4 i w art. 99 ust. 5 ustawy,
  w zakresie określonym w art. 100 ust. 2 pkt 3, wykonuje marszałek województwa;
 4. zgodnie z ust. 4 podstawę określenia wynagrodzenia za korzystanie
  z informacji geologicznej stanowi wycena określająca koszty projektowania, wykonywania i dokumentowania prac geologicznych sfinansowana przez podmiot ubiegający się
  o korzystanie z tej informacji – przed zawarciem umowy Skarb Państwa dokonuje weryfikacji wyceny;
 5. zgodnie z ust. 5 ww. wycenę mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje
  do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi stwierdzone w kategorii odpowiadającej rodzajowi wycenianej informacji geologicznej.
 6. W przypadku gdy wycena, o której mowa w ust. 4, jest ustalana metodą obliczenia zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, nie stosuje się    ust. 5.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie nieodpłatnego korzystania z informacji geologicznej lub korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem;
  b) sporządzenia umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem;
  c) weryfikacji przestrzegania warunków umowy na udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem;
  d) udostępniania informacji geologicznej;
  e) sprawozdawczości i statystyki;
  f) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej zgromadzonej w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-21 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-21 15:08:57 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-06 10:51:10 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 9315 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020