do góry ^

Wydanie pozwolenia zintegrowanego


Nazwa sprawy/procedury

 Wydanie pozwolenia zintegrowanego

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2018 r., poz. 799 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992
  ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268
  ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71).
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1183).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

a) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby lub oznaczenie głównego prowadzącego instalację oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji;

b) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

c) informacje o tytule prawnym do instalacji;

d) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji (odpadów);

e) ocenę stanu technicznego instalacji;

f) informację o rodzaju prowadzonej działalności;

g) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

h) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

i) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

j) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych –
w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w   warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

Informacje w tym zakresie powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;

k) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

l) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;

m) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;

n) wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;

o) zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;

p) proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie,
na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;

r) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;

Informacje w tym zakresie powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów;

s) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

t) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

u) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji, w przypadku określonym
w art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. jeżeli wniosek dotyczy realizacji nowej instalacji;

w) czas, na jaki ma być wydane pozwolenie – jeżeli prowadzący instalację wnosi o wydanie pozwolenia na czas oznaczony.

 

 1. Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

 1. Poza wymaganiami określonymi w pkt 1 i 2, wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać dodatkowo elementy wymagane dla wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, tj.:

a) czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
w ciągu roku;

b) określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;

c) opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym;

c) określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;

d) aktualny stan jakości powietrza;

e) określenie warunków meteorologicznych;

f) wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania,
o których mowa w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

 

 1. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW
  i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa
  w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wniosek
  o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o:

a) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);

b) numerze REGON prowadzącego instalację;

c) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;

d) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;

e) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw,
z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;

f) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;

g) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana – dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;

h) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

 

 1. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW
  i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa
  w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

a) z pięciu lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin
w ciągu roku;

b) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia
2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin
w ciągu roku

– do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

 

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać również dane wymagane dla wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, tj.:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

b) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

c) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania

w ciągu roku;

d) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

e) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

f) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

 

 1. Jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, wniosek powinien spełniać również wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód. W takim przypadku należy przedłożyć operat wodnoprawny sporządzony w formie opisowej
  i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzna operatu – w postaci plików typu rastrowego (PDF).

Szczegółowy zakres operatu określają przepisy art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

 

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać także:

a) informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość;

b) informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko;

c) informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami;

d) informacje o prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi;

e) informacje o prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki,
o których mowa w art. 202 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska;

f) informacje o proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska;

g) informacje o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. BAT-y);

h) uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych);

i) opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;

j) w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:

– raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami,

– opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,

– propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

 

 1. Raport początkowy, o którym mowa w pkt 8 lit. j tiret 1 zawiera:

a) informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;

b) informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;

c) nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;

d) informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu,
w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składa się w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach. Ponadto, do wniosku należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

b) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

c) operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.);

d) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach;

e) zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

– za przestępstwa przeciwko środowisku,

– będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1600);

f) zaświadczenie, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy o odpadach – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków;

g) zaświadczenie, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach – w przypadku wniosku o przedłużenie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków (jeżeli pozwolenie zostało wydane na czas oznaczony);

h) zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych (np. CD);

i) kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 tejże ustawy, jeżeli były opracowane;

j) pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik;

k) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej;

l) potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej.

 1. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek
  o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego.

Do ww. wniosku dołącza się także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W pozostałych przypadkach – w ciągu miesiąca lub nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania (sprawa szczególnie skomplikowana).

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Niezwłocznie po wpływie wniosku zostaje on rozpatrzony.
 2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku zostaje wysłane wezwanie do uzupełnienia braków.
 3. Nieuzupełnienie braków formalnych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 4. Rozstrzygnięcie w formie:

a) decyzji udzielającej pozwolenia;

b) decyzji odmawiającej wydania pozwolenia.

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokości:

a) 2011,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

b) 506,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

 1. 17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku, na rachunek bankowy:

 

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

 1. Opłata rejestracyjna, której wniesienie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
  Opłatę rejestracyjną należy wnieść na rachunek:
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Konstruktorska 3a
  BGK III O/Warszawa Nr 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010
  Wysokość opłaty określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia
  2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych:
  a) wysokość opłaty rejestracyjnej, oblicza się według następującego wzoru:
  O = B x WR / WP
  gdzie:
  O - oznacza wysokość opłaty rejestracyjnej,
  B - oznacza wysokość bazowej stawki opłaty dla danego rodzaju instalacji,
  WR - oznacza maksymalną teoretyczną (możliwą teoretycznie do osiągnięcia) wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w danej instalacji,
  WP - oznacza progową wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji danego rodzaju;
  b) jeżeli na terenie zakładu położona jest więcej niż jedna instalacja tego samego rodzaju, to wskaźnik (WR) określa się jako sumę maksymalnych teoretycznych wielkości parametrów charakteryzujących skalę działalności poszczególnych instalacji;
  c) jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego lub wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem obejmuje instalacje różnego rodzaju, zlokalizowane na terenie jednego zakładu, wysokość opłaty rejestracyjnej jest równa sumie opłat ustalonych dla poszczególnych rodzajów instalacji, obliczonych według wzoru;
  d) jeżeli wielkość wskaźnika (WR) jest mniejsza bądź równa wielkości wskaźnika   (WP), to wysokość opłaty rejestracyjnej jest równa bazowej stawce opłaty;
  e) jeżeli obliczona wysokość opłaty rejestracyjnej jest wyższa niż 12.000 zł, to opłatę wnosi się w wysokości 12.000 zł.

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Agnieszka Fiebig
tel.: 61 626 64 16
e-mail: agnieszka.fiebig@umww.pl

Agnieszka Lewicka
tel.: 61 626 64 64
e-mail: agnieszka.lewicka@umww.pl

Katarzyna Adamska
tel.: 61 626 64 49
e-mail: katarzyna.adamska@umww.pl

Mariusz Adamski
tel.: 61 626 64 06
e-mail: mariusz.adamski@umww.pl

Róża Arndt-Czarnecka
tel.: 61 626 64 07
e-mail: roza.arndt@umww.pl

Jacek Bączkowski
tel.: 61 626 64 09
e-mail: jacek.baczkowski@umww.pl

Marta Gołembowska
tel.: 61 626 64 67
e-mail: marta.golembowska@umww.pl

Anna Hoffmańska-Ganowicz
tel.: 61 626 64 05
e-mail: anna.hoffmanska@umww.pl

Kamila Kaczmarek
tel.: 61 626 64 30
e-mail: kamila.kaczmarek@umww.pl

Anna Łukasiewicz
tel.: 61 626 64 22
e-mail: anna.lukasiewicz@umww.pl

Joanna Marciniak-Parzonka
tel.: 61 626 64 98
e-mail: joanna.marciniak-parzonka@umww.pl

Ewelina Milecka
tel.: 61 626 64 50
e-mail: ewelina.milecka@umww.pl

Karol Mróz
tel.: 61 626 70 29
e-mail: karol.mroz@umww.pl

Agnieszka Narożna-Kuczkowska
tel.: 61 626 64 43
e-mail: agnieszka.narozna@umww.pl

Paulina Opalińska-Mikołajczyk
tel.: 61 626 64 65
e-mail: paulina.mikolajczyk@umww.pl

Przemysław Rogaliński
tel.: 61 626 64 52
e-mail: przemyslaw.rogalinski@umww.pl

Katarzyna Skoracka-Walasik
tel.: 61 626 64 62
e-mail: katarzyna.walasik@umww.pl

Marcin Spaeth
tel.: 61 626 64 63
e-mail: marcin.spaeth@umww.pl

Marcin Wachek
tel.: 61 626 64 83
e-mail: marcin.wachek@umww.pl

Wojciech Wielgosz
tel.: 61 626 64 58
e-mail: wojciech.wielgosz@umww.pl

Patrycja Zarzycka
tel.: 61 626 64 32
e-mail: patrycja.zarzycka@umww.pl

Hanna Żarkiewicz
tel.: 61 626 64 84
e-mail: hanna.zarkiewicz@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Zgodnie z art. 378 ust. 2a i ust. 2aa ustawy Prawo ochrony środowiska – marszałek województwa jest właściwy w sprawach pozwoleń zintegrowanych dla:

a) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

b) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w lit. a;

c) dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;

d) dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki, jeżeli jest organem właściwym do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.

 1. W przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych organem właściwym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 2. Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. Katalog instalacji, których prowadzenie wymaga pozwolenia zintegrowanego określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
 4. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego  położone na terenie jednego zakładu obejmuje się jednym pozwoleniem zintegrowanym. Na wniosek prowadzącego instalacje,
  o których mowa wyżej odrębnymi pozwoleniami zintegrowanymi można objąć odrębne instalacje na terenie jednego zakładu.
 5. Na wniosek prowadzącego instalacje pozwoleniem zintegrowanym można objąć instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego położone na terenie tego samego zakładu,
  co instalacja wymagająca takiego pozwolenia, ustalając dla nich warunki wprowadzania
  do środowiska substancji lub energii na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo ochrony środowiska, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.
 6. Wytwórca opadów, który prowadzi zbieranie lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Wytwórca odpadów, we wniosku
  o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uwzględnia odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku
  o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Powyższe dotyczy również wniosku
  o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawierającego elementy pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 7. Do zmiany pozwolenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania pozwoleń. Opłata skarbowa wynosi 50% stawki podstawowej jeżeli dotyczy zmiany pozwolenia polegającej na przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności.

Jeżeli końcówka kwoty połowy stawki opłaty podstawowej wynosi 50 gr, wymaganą opłatę należy zaokrąglić do pełnej złotówki.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,
  61-713 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego;

b) weryfikacji przestrzegania warunków pozwolenia;

c) udzielania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej;

d) sprawozdawczości i statystyki;

e) archiwizacji.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt
  z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr,
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 lit. a-d oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji
  o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-21 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-21 11:45:29 przez Tomasz Spychalski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 12867 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020