do góry ^

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części


Nazwa sprawy/procedury

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1849 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego wydzielonej części powinien zawierać:
  a. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  b. lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
  c. klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  d. dokumenty potwierdzające posiadanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu,
  e. opis sposobu zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części, w tym działania związane z jego realizacją,
  f. datę zaprzestania składowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  g. harmonogram realizacji działań dotyczących zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  h. harmonogram działań związanych z rekultywacją terenu,
  i. sprawowanie nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania 
  odpadów wydobywczych.

Do wniosku należy dołączyć:
a. decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz projekt zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu,
b. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
c. pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik,
d. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Niezwłocznie po wpływie wniosku o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części zostaje on rozpatrzony.
 2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku zostaje wysłane wezwanie do uzupełnienia braków.
 3. Nieuzupełnienie braków formalnych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Rozstrzygnięcie w formie:
a. decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
lub jego części,
b. decyzji odmownej

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Ministra Klimatu, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

 1. 10,00 zł. – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.
 2. 17,00 zł. – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku, na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO Bank Polski S.A.
Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Geologii Departamentu Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Anna Adamska:
tel. 61 626 64 89
e-mail: anna.adamska@umww.pl

Radosław Prałat
tel. 61 626 64 11
e-mail: radoslaw.pralat@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach wydobywczych marszałek województwa jest właściwy dla:
a. przedsięwzięć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie kopalin ze złóż udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa,
b. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części;
  b) weryfikacji przestrzegania warunków decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części;
  c) sprawozdawczości i statystyki;
  d) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-05-25 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-05-25 12:46:38 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-06 10:56:04 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3042 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020