do góry ^

Wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części


Nazwa sprawy/procedury

Wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części powinien zawierać:

a) datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku lub jego wydzielonej części;

b) określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem;

c) określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywację;

d) termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

 1. Ponadto, do wniosku należy dołączyć:
  a) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
  b) pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik;
  c) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Niezwłocznie po wpływie wniosku zostaje on rozpatrzony.
 2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku zostaje wysłane wezwanie do uzupełnienia braków.
 3. Nieuzupełnienie braków formalnych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 4. Rozstrzygnięcie w formie:
  a) decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
  b) decyzji odmawiającej.

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Ministra Klimatu, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

 1. 500,00 zł – opłata skarbowa za zmianę decyzji.
 2. 17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku, na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Agnieszka Fiebig
tel.: 61 626 64 16
e-mail: agnieszka.fiebig@umww.pl

Mariusz Adamski
tel.: 61 626 64 06
e-mail: mariusz.adamski@umww.pl

Róża Arndt-Czarnecka
tel.: 61 626 64 07
e-mail: roza.arndt@umww.pl

Jolanta Balińska
tel.: 61 626 64 07
e-mail: jolanta.balinska@umww.pl

Marta Gołembowska
tel.: 61 626 64 67
e-mail: marta.golembowska@umww.pl

Anna Łukasiewicz
tel.: 61 626 64 22
e-mail: anna.lukasiewicz@umww.pl

Joanna Marciniak-Parzonka
tel.: 61 626 64 98
e-mail: joanna.marciniak-parzonka@umww.pl

Katarzyna Skoracka-Walasik
tel.: 61 626 64 62
e-mail: katarzyna.walasik@umww.pl

Patrycja Zarzycka
tel.: 61 626 64 32
e-mail: patrycja.zarzycka@umww.pl

Hanna Żarkiewicz
tel.: 61 626 64 84
e-mail: hanna.zarkiewicz@umww.pl
 

Dodatkowe informacje

 1. W przypadku składowiska odpadów zlokalizowanego na terenach zamkniętych organem właściwym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 2. Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o odpadach – jeżeli określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, lub określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem lub tą rekultywacją wymaga zmiany instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany równocześnie z wnioskiem o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części złożyć wniosek o zatwierdzenie nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.
 3. Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy o odpadach – zarządzający składowiskiem odpadów zawiadamia marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
  o wykonaniu prac rekultywacyjnych określonych w decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.
 4. Zgodnie z art. 244a ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach – możliwe jest dokonanie zmiany decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, a także przeniesienie praw i obowiązków wynikających z ww. decyzji.
  Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przedstawione w odrębnych procedurach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;

b) weryfikacji przestrzegania warunków decyzji;

c) udzielania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej;

d) sprawozdawczości i statystyki;

e) archiwizacji.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-02-08 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-02-15 12:33:23 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-23 14:17:36 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3330 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020