do góry ^

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dodatków do projektów robót geologicznych


Nazwa sprawy/procedury

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dodatków do projektów robót geologicznych

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.
 2. Dwa egzemplarze projektu robót geologicznych.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej, w drodze decyzji (zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).
 2. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 3. Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych jeżeli:
  a. projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.
  b. projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska,
  c. rodzaj i zakres projektowanych robót geologicznych oraz sposób ich wykonywania nie odpowiadają celowi tych robót.
 4. Zmiany projektu robót geologicznych dokonuje się przez sporządzenie dodatku (zgodnie z art. 80a ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).
 5. Dodatek do projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej, w drodze decyzji (zgodnie z art. 80a ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

Opłaty

10,00 zł – opłata skarbowa.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.
Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Geologii Departamentu Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań


Łukasz Bartkowiak: geologia złożowa, geologia inżynierska (powiaty: gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, wolsztyński, wrzesiński, wągrowiecki, średzki, śremski, m. Poznań)
tel. 61 626 64 26
e-mail: lukasz.bartkowiak@umww.pl

Wioletta Bichler: geologia złożowa, hydrogeologia, geologia inżynierska (powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki, m. Konin)
tel. 61 626 64 10
e-mail: wioletta.bichler@umww.pl

Izabela Brożek: geologia złożowa, hydrogeologia, geologia inżynierska (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski)
tel. 61 626 64 80
e-mail: izabela.brozek@umww.pl

Radosław Prałat: geologia złożowa, geologia inżynierska (powiaty: gostyński, kościański, leszczyński, rawicki, m. Leszno), hydrogeologia (powiaty: gnieźnieński, gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, rawicki, szamotulski, wolsztyński, wrzesiński, wągrowiecki, średzki, śremski, m. Leszno, m. Poznań)
tel. 61 626 64 11
e-mail: radoslaw.pralat@umww.pl

Adam Kałamaja: geologia złożowa, hydrogeologia, geologia inżynierska (powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, m. Kalisz)
tel. 61 626 64 86
e-mail: adam.kalamaja@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze we wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
 2. Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.
 3. Zgodnie z art. 80a ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze do postępowania w sprawie zatwierdzenia dodatku do projektu robót geologicznych przepisy art. 80 ust. 2-5 oraz 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a) prowadzenia postępowania administracyjnego zatwierdzenia projektu robót geologicznych lub dodatku do projektu robót geologicznych;
  b) weryfikacji przestrzegania warunków decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych lub dodatek do projektu robót geologicznych;
  c) udostępniania informacji geologicznej;
  d) sprawozdawczości i statystyki;
  e) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji
  o środowisku i jego ochronie pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-21 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-21 13:41:07 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-06 10:47:14 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6335 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020