do góry ^

Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów


Nazwa sprawy/procedury

Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674).
 3. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1610 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
  Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa - dział III (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty

 1. Zbiorcze zestawienie za lata 2014 – 2018
 2. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykaz podpisuje pełnomocnik.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO – poprzez wypełnienie elektronicznego formularza.

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdań za rok 2019, o których mowa w art. 75 ustawy
o odpadach (z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących stację demontażu pojazdów oraz przedsiębiorców prowadzących strzępiarkę, których obowiązuje termin 11 września 2020 r.) składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., za pośrednictwem BDO.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

 1. Zbiorcze zestawienie za lata 2014 - 2018 należy przekazać w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
 2. Postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania podmiotu do przedłożenia korekty zbiorczego zestawienia danych, zobowiązania posiadacza odpadów lub transportującego odpady do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów  powinno zakończyć się w ciągu miesiąca od dnia jego wszczęcia.
 3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ma obowiązek domagania się przedłożenia zbiorczych zestawień za okres do 5 lat wstecz.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Weryfikacja zbiorczego zestawienia.
 2. Wezwanie do złożenia zbiorczego zestawienia lub korekty.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej zobowiązującej podmiot do przedłożenia korekty zbiorczego zestawienia danych w przypadku gdy informacje zawarte w zbiorczym zestawieniu są niezgodne ze stanem rzeczywistym.
 4. Wydanie decyzji administracyjnej zobowiązującej posiadacza odpadów lub transportującego odpady do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów, w przypadku gdy zbiorcze zestawienie danych budzi wątpliwości co do prawidłowości wypełnienia lub gdy jest to niezbędne do prowadzenia innych postępowań z zakresu ochrony środowiska.

 

Tryb odwoławczy

 1. Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Jeżeli podmiot stwierdzi, że dane, które zawarł w wykazie nie są prawidłowe ma prawo dokonać korekty tego dokumentu.

 

Opłaty

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i  Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO BP S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Maciej Borowczyk
tel. 61 626 64 24
e-mail: maciej.borowczyk@umww.pl

Karolina Górczak
tel.: 61 626 64 50
e-mail: karolina.gorczak@umww.pl

Małgorzata Hain - Kotowska
tel. 61 626 64 66,
e-mail: malgorzata.hain@umww.pl

Joanna Halamunda
tel.: 61 626 64 59
e-mail: joanna.halamunda@umww.pl

Justyna Kliber
tel. 61 626 64 91
e-mail: justyna.kliber@umww.pl

Lidia Lipska
tel.: 61 626 64 40
e-mail: lidia.lipska@umww.pl

Jakub Müller
tel.: 61 626 64 69
e- mail: jakub.muller@umww.pl

Katarzyna Jażdżewska
tel. 61 626 64 39
e-mail: katarzyna.jazdzewska@umww.pl

Patrycja Walkowiak
tel. 61 626 64 85
e-mail: patrycja.walkowiak@umww.pl

Magdalena Siejak
tel.: 61 626 64 47
e-mail: magdalena.siejak@umww.pl

Aneta Sobczak
tel. 61 626 64 33
e-mail:aneta.sobczak@umww.pl

 

Dodatkowe informacje – dot. lat 2014 - 2018

 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.
 2. Ww. ewidencję prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:
 1. karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,
 2. karty przekazania odpadu.
 1. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.
 2. Jeżeli z weryfikacji wynika, że informacje zawarte w zbiorczym zestawieniu danych są niezgodne ze stanem faktycznym marszałek województwa zobowiązuje, w drodze decyzji, do korekty sporządzonego zestawienia danych, określając termin przekazania korekty.
 3. Niedokonanie korekty zbiorczego zestawienia danych, zgodnie z decyzją, skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia danych.
 4. Akty wykonawcze obowiązujące w poszczególnych latach:
 1. lata  2012 – 2015 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym
  lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2006 r. Nr 75 poz. 527 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia
  14 stycznia 2009 r.
 2. 2016 r. - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93 )
 3. lata  2012-2015 rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2006 r.
  Nr 49 poz. 356),
 4. 2016 r. i lata następne– rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 11 maja 2015 r.
  w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796),
 5. lata  2012-2014 –  rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia  8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1673),
 6. 2015 r. i lata następne – rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 12 grudnia 2014 r.
  w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973),
 7. lata 2012-2014 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. (Dz. U. z 2001 r. Nr 152 poz. 1735),
 8. 2015 r. i lata następne – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.
  w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1431),
 9. lata 2012-2014 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206).
 10. 2015 r. i lata następne rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
  w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
 1. prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie złożonego wniosku, w tym wydania decyzji administracyjnej,
 2. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy,
  w ramach  współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
 3. wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 4. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
 5. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
 6. archiwizacji.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-e oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację. 
 9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-06-24 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-16 11:37:27 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2020-06-24 15:38:55 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 16033 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020