do góry ^

Egzamin w zakresie gospodarowania odpadami


Komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami powołana zarządzeniem nr 14/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r., informuje o możliwości składania wniosków o przeprowadzenie egzaminu z zakresu termicznego przekształcania odpadów.

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu, zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy;
 2. datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy;
 3. miejsce zamieszkania wnioskodawcy;
 4. wskazanie zakresu kwalifikacji o jakie ubiega się wnioskodawca.

Wniosek należy wysłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska, Aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Informacje o terminie egzaminu i wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu udzielają:
Małgorzata Krucka-Adamkiewicz – tel.: (61) 626 64 37
Izabela Brożek – tel.: (61) 626 64 11
Agnieszka Fiebig – tel.: (61) 626 64 16

Najbliższy egzamin z zakresu termicznego przekształcania odpadów odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w dniu 25 września 2015 r. o godz. 8:00, w sali konferencyjnej (10 piętro, część A), Aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

UWAGA: W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami zainteresowany może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu, z którego uzyskał wynik negatywny.
Opłata za przeprowadzenie egzaminu nie podlega zwrotowi w przypadku złożenia egzaminu z wynikiem negatywnym. W przypadku złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydaje świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, po uprzednim przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa.

Przepisy z którymi należy zapoznać się przy przystępowaniu do egzaminu z zakresu termicznego przekształcania odpadów:

 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);
 2. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 ze zm.) – w zakresie dotyczącym składowisk odpadów;
 3. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) – w zakresie:
 1. przepisów Tytułu I, Działu II (art. 3-12);
 2. obszarów ograniczonego użytkowania (Tytuł II, Dział IX, Rozdział 1 i 3, art. 129 oraz art. 135-136);
 3. pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii (Tytuł III, Dział IV, Rozdział 1-4, art. 180 – 219);
 4. opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych (Tytuł V, Dział II i III, art. 284-315e).
 1. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) – część opisowa dotycząca zasad klasyfikowania odpadów;
 2. rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973);
 3. rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2061) – załącznik nr 2;
 4. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych  dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546) – w zakresie: Rozdział 1 – Przepisy ogólne (§ 1-3) i Rozdział 3 – Instalacje i urządzenia spalania lub współspalania odpadów (§ 15-20);
 5. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 339; zm.: Dz. U z 2004 r. Nr 1, poz. 2 i Dz. U. z 2010 r. Nr 61, poz. 380);
 6. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796).


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-04-17 Jarosław Sobczak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-04-24 12:19:55 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2744 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014