do góry ^

Egzamin w zakresie gospodarowania odpadami


O G Ł O S Z E N I E

Komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami powołana zarządzeniem nr 14/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r., informuje o możliwości składania wniosków o przeprowadzenie egzaminu z zakresu składowania odpadów.

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu, zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy;
 2. datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy;
 3. miejsce zamieszkania wnioskodawcy;
 4. wskazanie zakresu kwalifikacji o jakie ubiega się wnioskodawca.

Wniosek należy wysłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska, Aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Informacje o terminie egzaminu i wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu udzielają:

Małgorzata Krucka-Adamkiewicz – tel.: (61) 626 64 37
Izabela Brożek – tel.: (61) 626 64 11
Agnieszka Fiebig
– tel.: (61) 626 64 16

Najbliższy egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – na kierownika składowiska odpadów – odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w dniu 15 października 2015 r. o godz. 12:00, w sali konferencyjnej (10 piętro, część A), Aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

UWAGA: W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami zainteresowany może ponownie przystąpić
do egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu, z którego uzyskał wynik negatywny.

Opłata za przeprowadzenie egzaminu nie podlega zwrotowi w przypadku złożenia egzaminu z wynikiem negatywnym.

W przypadku złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydaje świadectwo stwierdzające kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami, po uprzednim przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa.
Przepisy z którymi należy się zapoznać przy przystępowaniu do egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami – na kierownika składowiska odpadów:

 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21
  ze zm.);
 2. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 ze zm.) – w zakresie dotyczącym składowisk odpadów;
 3. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) – w zakresie:
 1. przepisów Tytułu I, Działu II (art. 3-12);
 2. obszarów ograniczonego użytkowania (Tytuł II, Dział IX, Rozdział 1
  i 3, art. 129 oraz art. 135-136);
 3. pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii (Tytuł III, Dział IV, Rozdział 1-4, art. 180 – 219);
 4. opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych (Tytuł V, Dział II i III, art. 284-315e).
 1. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) – część opisowa dotycząca zasad klasyfikowania odpadów;
 2. rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973);
 3. rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523);
 4. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r., poz. 110);
 5. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013 r., poz. 38);
 6. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz
  z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 125);
 7. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących
  z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów. (Dz. U. z 2015 r., poz. 74);
 8. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104; zm.:
  Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2061).

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-09-02 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-09-08 12:29:49 przez Agnieszka Mendel
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2038 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014