do góry ^

Informacja o rozpoczęciu procedury wyłaniania Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje o rozpoczęciu procedury wyłaniania radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Termin zgłaszania kandydatów na radnych upływa z dniem 15 października 2019 r.  

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są organy uprawnione do reprezentacji organizacji studenckich, rad młodzieżowych oraz organizacji szkolnych.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze złożeniem w nim obowiązujących podpisów. Prawidłowo wypełnione formularze należy składać w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego lub przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Dokument zgłoszeniowy w postaci formularza winien być złożony w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Młodzieżowy Sejmik”.

Rekrutacja na radnych I-wszej kadencji MSWW trwa do 15 października 2019 r.*

*o skuteczności nadesłania w terminie formularza zgłoszeniowego decyduje data stempla pocztowego,  a o skuteczności złożenia – pieczęć wpływu do kancelarii UMWW w Poznaniu. Zgłoszenia nadesłane lub złożone po terminie lub/oraz niekompletne nie zostaną rozpatrzone.

W załączniku, do pobrania, znajduje się Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Regulamin MSWW.

Obsługę procedury wyłonienia radnych prowadzi Gabinet Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wybory  radnych I-wszej kadencji MSWW przeprowadzi powołany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Zespół do spraw wyborów, w skład którego wejdą: po 2 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z każdego okręgu wyborczego (łącznie 12 radnych) oraz 12 młodzieżowych radnych, wskazanych przez młodzieżowe rady działające na terenie województwa wielkopolskiego na podstawie uzgodnionego pomiędzy młodzieżowymi radami wskazania.

Lista wybranych radnych I –wszej kadencji MSWW, po zatwierdzeniu jej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Więcej informacji: Magda Skrzypczak, tel. 61 626 77 43, e-mail: magda.skrzypczak@umww.pl

Formularz zgłoszeniowy - pobierz
Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-06-28 Tomasz Grudziak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-06-27 15:51:08 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5737 razy