do góry ^

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego


Województwo Wielkopolskie z siedzibą Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

poszukuje kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:  

dyrektora

 

Wymiar etatu: 1

 

Wykształcenie: wyższe

preferowane kierunki: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geologia, geografia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja

 

Zakres obowiązków:

 • kierowanie i sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz reprezentowanie go na zewnątrz
 • współdziałanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w realizacji zadań określonych Statutem i Regulaminem Organizacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 • współpraca z Komisjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • nadzór i podejmowanie decyzji w sprawach związanych z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w szczególności w zakresie:
  1) ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych;
  2) organizacji działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej;
  3) współdziałania w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi;
  4) składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego.
 • nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw przez podległych pracowników i udzielanie im odpowiednich wytycznych w tym zakresie
 • kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy przez podległych pracowników, w szczególności nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
  - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  - ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
  - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  - ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 • umiejętność planowania i organizowania pracy zespołu
 • umiejętność zarządzania informacją
 • biegła obsługa komputera (pakiet Ms Office)
 • bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność i zaangażowanie

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań
 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów
 • wysoka kultura osobista

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Budynek nie posiada windy (wyposażony jest w platformę schodową), w znaczny sposób utrudniając dostęp do toalet osób z ograniczeniami ruchowymi. Stanowisko związane  z pracą przy komputerze, wyjazdami służbowymi, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj.: świadectwa pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, i/lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)
  Oświadczenia do druku – pobierz
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje z dopiskiem „dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” należy składać w nieprzekraczalnym terminie: 13 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające dopisku „dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego”, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl; www.zpkww.poznan.ibip.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań, III piętro.

Poznań, 27.09.2019 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (uchwała nr 740/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2019 r.) został wybrany Rafał Śniegocki zamieszkały w Poznaniu.                       

Uzasadnienie dokonania wyboru.

Rafał Śniegocki spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Kandydatura została uzgodniona z właściwymi instytucjami wskazanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zatrudnieniu kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji, archiwizacji, udostępnienia informacji publicznej.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.) i w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. Rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na publikowane ogłoszenia o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ich treści.
 5. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu o naborze skutkować będzie odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych.
 7. Dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji.  Po tym czasie będą niszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny. Dane osobowe (imię, nazwisko  i miejsce zamieszkania) będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
 10. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-05-30 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-05-30 13:26:23 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2836 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019