do góry ^

inspektor


Ogłoszenie nr    85/2018

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 

Departament Organizacyjny i Kadr

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

inspektora

wymiar etatu: 1

wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie na potrzeby Członka Zarządu dokumentów i materiałów w zakresie realizacji zadań wynikających z ustaw i statutów
 • redagowanie pism i korespondencji urzędowej wychodzącej z sekretariatu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, prowadzenie rejestrów oraz wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z korespondencją wpływającą i wychodzącą z sekretariatu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego
 • koordynacja spraw kadrowych i pracowniczych w zakresie departamentów i jednostek podlegających Członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego
 • koordynacja przepływu dokumentacji wnoszonych na Zarząd Województwa Wielkopolskiego
 • prowadzenie rejestru spraw służbowych Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczących realizacji  zadań
 • zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej spotkań Członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego
 • prowadzenie rejestru oraz rozliczanie delegacji służbowych Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
 • prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentów sekretariatu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 3 – letni staż pracy
 • znajomość zagadnień związanych z administracją publiczną, w szczególności ustawy o samorządzie województwa
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
 • dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • samodzielność, inicjatywa oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość protokołu dypomatycznego

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek Klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą na komputerze, wymagającą skupienia i dokładności oraz wyjazdami służbowymi.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

- „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)

- „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)

- „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)

- „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)

 1. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 2 sierpnia 2018 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Organizacyjny i Kadr

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

al. Niepodległości 34,

61-714 Poznań 

 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli nie spełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 11.09.2018 r.

 

Informacja o rekrutacji

                                                                                  

11 września br., przeprowadziliśmy rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy zakwalifikowali się do II etapu rekrutacji – rekrutacja na ww. stanowisko jest w trakcie realizacji.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-07-19 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-07-19 14:17:18 przez Justyna Ratajewska

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2488 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014