do góry ^

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego


Województwo Wielkopolskie z siedzibą Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

poszukuje kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:  

dyrektora

 

Wymiar etatu: 1

 

Wykształcenie: wyższe

preferowane kierunki: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geologia, geografia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja

 

Zakres obowiązków:

 • kierowanie i sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz reprezentowanie go na zewnątrz
 • współdziałanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w realizacji zadań określonych Statutem i Regulaminem Organizacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 • współpraca z Komisjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • nadzór i podejmowanie decyzji w sprawach związanych z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w szczególności w zakresie:
  1) ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych;
  2) organizacji działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej;
  3) współdziałania w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi;
  4) składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego.
 • nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw przez podległych pracowników i udzielanie im odpowiednich wytycznych w tym zakresie
 • kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy przez podległych pracowników, w szczególności nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
  - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  - ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
  - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  - ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 • umiejętność planowania i organizowania pracy zespołu
 • umiejętność zarządzania informacją
 • biegła obsługa komputera (pakiet Ms Office)
 • bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność i zaangażowanie

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań
 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów
 • wysoka kultura osobista

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Budynek nie posiada windy (wyposażony jest w platformę schodową), w znaczny sposób utrudniając dostęp do toalet osób z ograniczeniami ruchowymi. Stanowisko związane  z pracą przy komputerze, wyjazdami służbowymi, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj.: świadectwa pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, i/lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)
  Oświadczenia do druku – pobierz
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje z dopiskiem „dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” należy składać w nieprzekraczalnym terminie: 13 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające dopisku „dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego”, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl; www.zpkww.poznan.ibip.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań, III piętro.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-05-30 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-05-30 13:26:23 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2016 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014