do góry ^

podinspektor


Ogłoszenie nr 103/2018

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Oddział dla Osi Priorytetowej 7, Wydział Wdrażania

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektora

 

Wymiar etatu: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2023 r.)

 

Wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad prawidłową realizacją przez Beneficjentów umów o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 7
 • weryfikacja zasadności wprowadzanych przez Beneficjentów zmian w ramach Osi Priorytetowej 7
 • weryfikacja pod względem rzeczowym i rachunkowym wniosków Beneficjentów o płatność w ramach Osi Priorytetowej 7
 • dbałość o zapewnienie płynności finansowej realizowanych projektów w ramach Osi Priorytetowej 7
 • przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 

Wymagania niezbędne:

 • ogólna wiedza dotycząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w tym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. DZ. U. z 2017r., poz. 1460 ze zm.)
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie
 • łatwość komunikacji pisemnej i werbalnej

 

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej w tym ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 roku poz. 913 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
 • dobra znajomość pakietu MsOffice
 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur
 • samodzielność, kreatywność

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Budynek przystosowany do osób z niepełnosprawnościami. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i rzetelności oraz wyjazdami służbowymi na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku - pobierz
 4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 26 września 2018

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Organizacyjny i Kadr

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

al. Niepodległości 34,

61-714 Poznań 

 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 12.10.2018 r.

 

Informacja o rekrutacji

                                                                                  

12 października br., przeprowadziliśmy rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy zakwalifikowali się do II etapu rekrutacji – rekrutacja na ww. stanowisko jest w trakcie realizacji.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-09-12 Sylwia Wójcik
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-09-12 13:55:27 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 923 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014