do góry ^

podinspektor


Ogłoszenie nr 104/2018

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Polityki Regionalnej

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektora

 

Wymiar etatu: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2023 r.)

 

Wykształcenie: wyższe

preferowane kierunki: socjologia, ekonomia, gospodarka przestrzenna, rozwój regionalny, politologia, stosunki międzynarodowe

 

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie szczegółowych opisów przedmiotów zamówienia na badania, w tym opracowywanie założeń badań
 • opiniowanie szczegółowych opisów przedmiotów zamówienia na badania, w tym założeń badań 
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów niezbędnych do ogłoszenia i realizacji zamówień publicznych
 • prowadzenie badań ze strony Zamawiającego, w tym współpraca z wykonawcami badań
 • nadzór nad realizacją przez wykonawców  całości zamówień  na badania zgodnie z umową (w tym nadzór merytoryczny)
 • uczestnictwo w odbiorze raportów oraz innych produktów z badań oraz z innych opracowań
 • uczestnictwo w pracach koncepcyjnych, organizacyjnych i dokumentacyjnych Oddziału Ewaluacji i Oceny

 

Wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień związanych z badaniami ewaluacyjnymi
 • praktyczne doświadczenie w realizacji badań (np.: społecznych, ewaluacyjnych, marketingowych)
 • umiejętność korzystania  z pakietu MS Office
 • swoboda wyrażania myśli w formie pisemnej

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość procedur przygotowania i realizacji zamówień publicznych
 • znajomość problematyki programów operacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich
 • znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ustawy o samorządzie województwa
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność poszukiwania i krytycznego wykorzystywania źródeł wiedzy

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnościami. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku – pobierz
 4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 26 września 2018

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 19.10. 2018 r.

Informacja o rekrutacji

 

19 października br., przeprowadziliśmy rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy zakwalifikowali się do II etapu rekrutacji – rekrutacja na ww. stanowisko jest w trakcie realizacji.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-09-12 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-09-12 14:19:46 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1088 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014