do góry ^

podinspektor


Ogłoszenie nr 117/2018

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

podinspektora

wymiar etatu: 1

 

wykształcenie: wyższe magisterskie

preferowane kierunki: politologia, ekonomia, prawo, europeistyka, administracja, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, zarządzanie państwem.

 

Zakres obowiązków podinspektora ds. informacji europejskiej:

 • wykonywanie czynności administracyjno-kancelaryjnych związanych z działaniem Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli,
 • redagowanie różnego rodzaju tekstów, w tym artykułów prasowych, newsletterów, wywiadów, raportów, sprawozdań i pism oraz zarządzanie profilami Biura w mediach społecznościowych,
 • monitorowanie polityk, programów, funduszy i inicjatyw Unii Europejskiej oraz udział w wydarzeniach związanych z tą tematyką,
 • stały kontakt z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej oraz placówek dyplomatycznych RP,
 • stały kontakt z podmiotami Województwa Wielkopolskiego w zakresie przekazywania informacji oraz ich reprezentowania na forum Unii Europejskiej,
 • podejmowanie działań na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez kontakty z przedstawicielami regionów w Brukseli – zwłaszcza z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wydarzeń organizowanych przez Biuro,
 • wykonywanie tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na polski i vice versa oraz z innych zadeklarowanych przez kandydata języków.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu Województwa Wielkopolskiego
 • znajomość specyfiki, potencjału oraz potrzeb Województwa Wielkopolskiego
 • znajomość problematyki Unii Europejskiej oraz polityk unijnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które bezpośrednio wpływają na samorządy
 • znajomość struktury i zakresu działania instytucji i organów doradczych UE
 • umiejętność redagowania różnego rodzaju tekstów, w tym: artykułów prasowych, newsletterów, wywiadów, raportów, sprawozdań i pism
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1
 • umiejętność tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na polski i vice versa oraz z innych języków, których znajomość kandydat deklaruje
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • biegła obsługa komputera - pakietu aplikacji biurowych MS Office oraz urządzeń biurowych
 • kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe proszeni są o podanie danych kontaktowych osób, które mogą poświadczyć ustnie referencje kandydata

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość dodatkowych języków obcych, w szczególności języka niemieckiego lub/i francuskiego
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym lub/i administracji publicznej
 • znajomość specyfiki środowiska naukowego w Województwie Wielkopolskim
 • doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń ustnych

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Praca w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (rue Montoyer 21, 1000 Bruksela - Belgia) wiąże się z koniecznością przeprowadzenia się do Belgii. Pracodawca nie pokrywa kosztów związanych z zamieszkaniem na terenie Belgii.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny
 • pracę w dynamicznym i zgranym zespole w środowisku międzynarodowym.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku – pobierz
 4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 7 listopada 2018 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 28.12.2018 r.

 

 

Informacja o wynikach naboru

Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze  podinspektora w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (ogłoszenie  117/2018), wybrana została Marta Raptis zamieszkała w Skórzewie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Marta Raptis spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę  i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

 

W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji, archiwizacji, udostępnienia informacji publicznej.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.) i w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. Rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na publikowane ogłoszenia o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ich treści.
 5. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu o naborze skutkować będzie odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych.
 7. Dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji.  Po tym czasie będą niszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny. Dane osobowe (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania) będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
 10. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-10-23 Małgorzata Sylla
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-10-23 14:44:31 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2465 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014