do góry ^

podinspektor


Ogłoszenie nr 9/2019

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Organizacyjny i Kadr

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

podinspektora

wymiar etatu: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2023 r.)

wykształcenie: wyższe

Zakres obowiązków:

 • wsparcie realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych przy realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020, zwanego dalej WRPO 2014+, w tym:
  • nadzorowanie i sprawdzanie przestrzegania zasad zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego, zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych w ramach WRPO 2014+
  • opracowanie, aktualizowanie i nadzorowanie dokumentacji, opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę w ramach WRPO 2014+
 • realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych:
  • prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę w ramach WRPO 2014+
  • weryfikacja zgłoszeń czynności przetwarzania danych realizowanych w ramach WRPO 2014+
  • nadzorowanie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom w ramach WRPO 2014+
  • współpraca z Zespołem Sterującym ds. Bezpieczeństwa Informacji w zakresie tworzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie niezbędnym przy realizacji WRPO 2014+
  • nadzór nad wdrażaniem „Polityki bezpieczeństwa informacji” w komórkach organizacyjnych realizujących i nadzorujących WRPO 2014+
  • identyfikowanie i monitorowanie ryzyka związanego z ochroną danych osobowych przy realizacji WRPO 2014+
 • udział w czynnościach kontrolnych dokonywanych przez uprawnione organy państwowe w zakresie ochrony danych osobowych
 • przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami

 

Wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym przepisów krajowych i europejskich
 • bardzo dobra znajomość prawa i procedur w dziedzinie finansowania funduszy unijnych w szczególności w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym przepisów krajowych i europejskich
 • umiejętność tworzenia polityk, instrukcji, procedur w powyższych obszarach

 

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane ukończone studia kierunkowe lub certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych
 • mile widziane ukończone studia, szkolenia potwierdzające wiedzę z zakresu funduszy unijnych
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony danych osobowych
 • znajomość systemów informatycznych i ich zabezpieczeń
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • kreatywność

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku – pobierz
 4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 14 lutego 2019 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 28.03.2019 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski  Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Departamencie Organizacyjnym i Kadr (ogłoszenie 9/2019).

Wybrana kandydatka nie przyjęła oferty pracy. Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-01-31 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-01-31 13:22:46 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1807 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014