do góry ^

podinspektor


Ogłoszenie nr 10/2019

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Zdrowia

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora

 

wymiar etatu: 1

 

wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

 • udział w sporządzaniu projektu budżetu Województwa i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
 • przygotowywanie wniosków o zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie wydatków Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu rocznego i półrocznego oraz bilansu skonsolidowanego
 • przygotowywanie dokumentacji w związku z udzielanymi z budżetu Województwa pożyczkami i poręczeniami pożyczek bądź kredytów zaciąganych przez nadzorowane jednostki ochrony zdrowia
 • sporządzanie zestawień łącznych sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z oraz sprawozdań rocznych Rb-UN i Rb-UZ
 • przygotowywanie niezbędnych planów, analiz, informacji i wniosków w zakresie sytuacji finansowej nadzorowanych jednostek ochrony zdrowia
 • nadzór nad dotacjami przyznanymi podległym jednostkom ochrony zdrowia, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, w szczególności umów i aneksów na przyznanie dotacji, zapotrzebowań na środki budżetowe, harmonogramów wypłat środków z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących.

 

Wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu samorządu województwa, ochrony zdrowia, finansów publicznych, rachunkowości
 • biegła obsługa komputera (pakiet MsOffice) oraz urządzeń biurowych

 

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów
 • wysoka kultura osobista

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane  z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku – pobierz
 4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 14 lutego 2019 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-01-31 Marlena Sierszchulska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-01-31 13:31:58 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 964 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014