do góry ^

podinspektor


Ogłoszenie nr 81/2019

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 

Departament Gospodarki

Wydział Wielkopolska 2050

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

 

podinspektora

Wymiar etatu: 1

Wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

  • realizacja projektów wzmacniających innowacyjność, kreatywność oraz przedsiębiorczość w regionie, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  • opracowywanie planów finansowych i budżetu projektów zgodnie z wymogami sprawozdawczości finansowej,
  • rozliczanie i koordynacja finansowa projektów UE,
  • monitorowanie wykonywania budżetu projektów,
  • sporządzanie dokumentów obowiązujących w rozliczeniach i sprawozdawczości finansowej sporządzonej na potrzeby Wydziału/Urzędu,
  • przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami

 

Wymagania niezbędne:

  • praktyczna znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet),
  • znajomość języka angielskiego,
  • sprawność w pozyskiwaniu informacji,
  • umiejętność stosowania przepisów i procedur,
  • umiejętność tworzenia zestawień i analiz,
  • sumienność, rzetelność, kreatywność, zaangażowanie.

 

Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
  • samodzielność i dobra organizacja pracy,
  • entuzjazm i chęć rozwoju.

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

  • Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

  1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
  2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
  3. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
    - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
    - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
    - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
    - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
    Oświadczenia do druku - pobierz
  4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 14 sierpnia 2019 r.

  • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
  • nadsyłać pocztą pod adres:
    Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
    Departament Organizacyjny i Kadr
    Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
    al. Niepodległości 34,
    61-714 Poznań
  • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
    z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
  • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
  • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
  •  kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
  • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-07-31 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-07-31 14:42:42 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 759 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014