do góry ^

specjalista


Ogłoszenie nr 78/2019

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Geodety Województwa

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

specjalista

 

wymiar etatu: 1

wykształcenie: średnie, preferowane kierunki: informatyka lub pokrewne do informatycznego

 

Zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań dotyczących Systemu Informacji  Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW), tj.:

 • wdrażanie SIPWW, w szczególności:
  • prowadzenie bieżącego nadzoru merytorycznego przy realizacji projektu SIPWW,
   w tym współdziałanie z wykonawcami projektu podczas prac wdrożeniowych i odbiorach;
 • funkcjonowanie, utrzymanie, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, w szczególności:
  • administrowanie Geoportalem SIPWW oraz portalem informacyjnym SIPWW;
  • administrowanie aplikacjami GIS, serwerami danych przestrzennych, środowiskiem bazodanowym, systemami operacyjnymi na potrzeby SIPWW, w tym przydzielanie dostępu do funkcjonalności SIPWW i magazynów danych przestrzennych oraz publikowanie danych, metadanych  i usług przestrzennych;
  • prowadzenie helpdesku dla użytkowników systemu SIPWW.
 • dbanie o rozwój Geoportalu, zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i postępem technicznym,
  w tym testowanie, wdrażanie i integracja produktów/danych/usług SIPWW;

 

Wymagania niezbędne

 • min. 3 letni staż pracy w obszarze IT lub GIS;
 • znajomość zagadnień dotyczących Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia, diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz podejmowania  decyzji;
 • samodzielność, zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;

 

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów GIS;
 • doświadczenie w np. administrowaniu geoportalem, aplikacjami, serwerami danych przestrzennych, środowiskiem bazodanowym, szyną usług, oprogramowaniem zarządzającym, zarządzaniu systemami operacyjnymi, w tworzeniu, udostępnianiu, konfigurowaniu, monitorowaniu usług danych przestrzennych;
 • znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • determinacja do rozwoju i poszerzania kompetencji w obszarze geoinformatyki;
 • zdolność przestrzennego myślenia;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodyscyplina, komunikatywność;
 • prawo jazdy kat. B

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Biura Geodety Województwa przy ulicy Kościuszki 95 w Poznaniu. Stanowisko związane
z pracą przy komputerze.

Budynek wyposażony jest w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1282)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1282)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1282)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1282)
  Oświadczenia do druku – pobierz
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1282)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 6 sierpnia 2019 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 18.10.2019 r.

Informacja o wynikach naboru

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

 

Informujemy, że zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Biurze Geodety Województwa (ogł. 78/2019).

 

Uzasadnienie:

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie nie otrzymaliśmy żadnej aplikacji.

Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-07-23 Piotr Liberski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-07-23 10:00:15 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1185 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019