do góry ^

starszy inspektor


Ogłoszenie nr 111/2018

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Certyfikacji i Windykacji

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

starszego inspektora

Wymiar etatu: 1 (praca na czas określony do 31.12.2023 r.)

wykształcenie: wyższe

preferowane kierunki: prawo, administracja

Zakres obowiązków:

 • obsługa postępowań administracyjnych prowadzonych wobec beneficjentów programów finansowanych ze środków europejskich dotyczących zwrotu środków (w przypadku wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur wydatkowania środków jak również pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w przypadku rozwiązania z beneficjentem umowy o dofinansowanie), udzielania ulg, w tym opracowywanie zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego, innych zawiadomień wydawanych w toku postępowania, wezwań, projektów decyzji administracyjnych i postanowień oraz innych pism w sprawie; 
 • sporządzanie projektów tytułów wykonawczych w celu wszczęcia i prowadzenia przez organy egzekucyjne postępowań egzekucyjnych wobec beneficjentów programów finansowanych ze środków europejskich oraz innych pism w sprawie, monitorowanie prowadzonych przez organy egzekucyjne postępowań egzekucyjnych;
 • sporządzanie projektów postanowień o zaliczeniu dokonanej przez beneficjentów programów finansowanych ze środków europejskich wpłaty na należność główną i odsetki (w przypadku dokonania przez beneficjenta częściowego zwrotu środków);
 • przygotowywanie wniosków o wyjawienie majątku dłużnika, tj. beneficjentów programów finansowanych ze środków europejskich, wobec których toczą się postępowania o odzyskanie środków, udział w rozprawach oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
 • sporządzanie projektów zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez beneficjentów programów finansowanych ze środków europejskich oraz innych pism w sprawie;
 • sporządzanie zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu przez beneficjentów programów finansowanych ze środków europejskich dyscypliny finansów publicznych; 
 • sporządzanie projektów zgłoszeń wierzytelności dotyczących beneficjentów programów finansowanych ze środków europejskich będących w upadłości oraz innych pism w sprawie;
 • opracowywanie projektów pism urzędowych oraz innych dokumentów w zakresie działalności Biura we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu;
 • współdziałanie w załatwianiu spraw z zakresu administracji samorządowej

 

Wymagania niezbędne:

 • minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w tym minimum roczne na stanowiskach związanych z obsługą postępowań administracyjnych, przygotowywaniem projektów decyzji administracyjnych i postanowień
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.)  
 • obsługa komputera (pakiet MS Office)
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra komunikacja w mowie i piśmie

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej
 • znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych dotyczących okresu programowania 2007-2013 oraz 2014-2020
 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur
 • umiejętność pracy pod presja czasu

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku – pobierz
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 23 października 2018

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 20.12.2018 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego inspektora w Biurze Certyfikacji i Windykacji (ogł. nr 111/2018 z dnia 9 października  2018 r.) został wybrany Michał Śmierzchalski  zamieszkały w Opalenicy.                       

Uzasadnienie dokonania wyboru.

Michał Śmierzchalski spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko. 

W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji, archiwizacji, udostępnienia informacji publicznej.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.) i w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. Rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na publikowane ogłoszenia o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ich treści.
 5. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu o naborze skutkować będzie odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych.
 7. Dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji. Po tym czasie będą niszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny. Dane osobowe (imię, nazwisko  i miejsce zamieszkania) będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
 10. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-10-09 Przemysław Maćkowiak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-10-09 13:13:38 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1879 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014