do góry ^

główny specjalista


 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oddział Wdrażania i Umów

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Główny specjalista

 

 Wymiar etatu: 1 (na czas określony do 31.12.2023 r.)

Wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane kierunki: ekonomiczne, administracyjne, rolnicze lub fundusze UE

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zadań związanych z oceną wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
 • sporządzanie umów o przyznaniu pomocy            
 • informowanie wnioskodawców o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
 • prowadzenie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców

Wymagania niezbędne:

 • min. 4-letni staż pracy, w tym min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich
 • znajomość przepisów prawnych oraz wytycznych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020
 • znajomość przepisów prawnych oraz wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa: budowlanego, wodnego, KPA, prawa o stowarzyszeniach i administracji samorządowej
 • dobra znajomość pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Informacja o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Aplikacje należy składać w terminie do: 24 maja 2017r.

   pod adresem:

   Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
   Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
   al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
   lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
   z oznaczonym nr ogłoszenia 60/2017

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zachęcamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna)
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34.

Poznań, 28.06.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (ogł. nr 60/2017), wybrana została Natalia Synoracka zamieszkała w Poznaniu.                                          

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Natalia Synoracka spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie.  Zdaniem Komisji jest najlepszą  kandydatką na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-05-10 Izabela Mroczek
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-05-10 14:04:00 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1301 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014