do góry ^

główny specjalista


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oddział Pozyskiwania i Realizacji Projektów
 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty


 

Wymiar etatu: 1

Wykształcenie: wyższe

preferowane  kierunki: administracja samorządowa, rolnictwo.

Zakres obowiązków:

 • Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za pozyskiwanie projektów i ich realizację w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020, m.in. za realizację projektu ECOWASTE 4 FOOD “Supporting eco-innovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy” finansowanego z programu Interreg Europa
 • realizowanie projektów w kwestiach: organizacyjnych, rzeczowych i finansowych
 • rozliczanie projektów – przygotowywanie wniosków o płatność
 • monitorowanie realizacji projektów
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektów
 • współpracę z Biurem Zamówień Publicznych UMWW w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówienia publicznego
 • bieżącą współpracę z Instytucją Zarządzającą/ Partnerem Wiodącym/ Parterami Projektu

Wymagania niezbędne:

 • min. 4-letni staż pracy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • obsługa komputera (MsOffice), obsługa urządzeń multimedialnych.
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza dotycząca programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020,a w szczególności programu Interreg Europa
 • znajomość przepisów ustawy: o finansach publicznych, o samorządzie województwa
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą w terenie na obszarze województwa wielkopolskiego. Praca przy komputerze.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Aplikacje należy składać w terminie do: 28 kwietnia 2017r.

pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
z oznaczonym nr ogłoszenia 53/2017

 Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

Poznań, 08.06.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ogł. nr 53/2017), została wybrana Kinga Kołodziejczak zamieszkała w Poznaniu.

Uzasadnienie dokonania wyboru.

Kinga Kołodziejczak spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-04-13 Marek Beer
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-04-13 13:07:31 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1324 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014