do góry ^

główny specjalista


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 

Departament Edukacji i Nauki

Wydział ds. projektów unijnych i systemowych

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

głównego specjalisty

 

Wymiar etatu: 1

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie

 

Zakres obowiązków pracownika ds. rozwoju kształcenia zawodowego w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”:

 • wymiana informacji ze szkołami oraz bieżąca analiza potrzeb pojawiających się w trakcie trwania projektu celem wprowadzania rozwiązań
 • udział w utrzymaniu i rozwoju sieci współpracy szkół
 • udział we współtworzeniu sieci edukacyjno-gospodarczej z wykorzystaniem informacji pozyskiwanych w czasie spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pracodawców
 • udział w przygotowywaniu cyklicznych spotkań z dyrektorami szkół, pracodawcami, przedstawicielami instytucji rynku pracy, samorządami
 • udział w inicjowaniu współpracy szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w celu wymiany dobrych praktyk w projekcie
 • gromadzenie danych dot. kształcenia zawodowego na potrzeby realizacji założeń strategii regionu
 • opracowanie bieżących informacji nt. projektu

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 4-letni staż pracy, w tym minimum roczne doświadczenie w realizacji działań/ przedsięwzięć edukacyjnych z elementami promocji: budowanie marki/ wizerunku działania edukacyjnego, kształtowanie procesu komunikacji z uczestnikiem przedsięwzięcia
 • znajomość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 8. Edukacja) wraz z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych
 • znajomość Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
 • znajomość ustaw: o systemie oświaty, prawo zamówień publicznych
 • bardzo dobra obsługa komputera (pakiet Ms Office)

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie
 • łatwość komunikacji pisemnej i werbalnej

 

Oferujemy:

 • interesującą pracę i możliwość poznania świata
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające skupienia i dokładności.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam    z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 2 marca 2017 r.
      pod adresem: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 28/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zachęcamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna)
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej
  BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34.

Poznań, 11.05.2017 r.

 

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - głównego specjalisty w Departamencie Edukacji i Nauki (ogł. 28/2017), została wybrana Agnieszka Tobis zamieszkała w Poznaniu.                      

Uzasadnienie dokonania wyboru.

Agnieszka Tobis spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-02-16 Dorota Kinal
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-16 14:50:23 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2347 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014