do góry ^

główny specjalista


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oddział Pomocy Technicznej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty

 

Wymiar etatu: 1 (na czas określony do 31.12.2023 r.)

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem budżetu, planowaniem wydatków, zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz rozliczeń finansowych środków wydatkowanych w zakresie Pomocy Technicznej
 • sporządzanie wniosków o przyznanie pomocy/dofinansowanie oraz wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej
 • sporządzanie umów, raportów i sprawozdań
 • przygotowywanie planów Pomocy Technicznej
 • gromadzenie niezbędnych danych do przeprowadzania procesu zamówienia publicznego na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej, przekazywanie informacji w tym zakresie do odpowiednich Departamentów w Urzędzie Marszałkowskim
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizowanych zadań

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 4-letni staż pracy
 • znajomość przepisów prawnych oraz wytycznych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • znajomość przepisów prawnych oraz wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
 • znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości, KPA i administracji samorządowej
 • dobra znajomość pakietu MS Office

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie
 • umiejętność pracy pod presją czasu

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 30 maja 2017 r.
      pod adresem: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 63/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Urząd prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

Poznań, 06.07.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze  głównego specjalisty  w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (ogł. 63/2017), wybrana została Katarzyna Rękas zamieszkała   w Poznaniu.

                                              

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Katarzyna Rękas spełnia wszystkie wymagania formalne, wykazała się dobrą znajomością wymaganych na tym stanowisku zagadnień, posiada doświadczenie zawodowe w tym zakresie i w opinii Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-05-16 Izabela Mroczek
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-05-16 14:59:54 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1265 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014