do góry ^

główny specjalista


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oddział Kontroli

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty

 

Wymiar etatu: 1 (na czas określony do 31.12.2023 r.)

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie

preferowane kierunki: techniczne, administracyjne, rolnicze lub zakresu funduszy unijnych

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zadań związanych z kontrolą projektów objętych wsparciem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonywanych kontroli realizacji projektów
 • sporządzanie informacji o nieprawidłowościach w realizacji projektów

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 4-letni staż pracy, w tym min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich
 • znajomość przepisów prawnych i wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczących okresu programowania 2007 – 2013 i 2014 – 2020
 • znajomość przepisów prawnych i wytycznych Programu Operacyjnego Ryby 2007 -2013 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa: budowlanego, wodnego, zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości, Kpa, o samorządzie województwa
 • znajomość pakietu MsOffice
 • prawo jazdy kat. B

 

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie w obszarze kontroli projektów finansowanych z środków europejskich
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie
 • umiejętność pracy pod presją czasu

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopia prawa jazdy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 14 marca 2017 r.
      pod adresem: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 32/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

Poznań, 11.05.2017 r.


Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

 

Informujemy, że zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (ogł. nr 32/2017).

Uzasadnienie:

Wybrany kandydat nie przyjął oferty pracy - nabór na stanowisko pozostaje bez rozstrzygnięcia.

 

                                Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-02-28 Izabela Mroczek
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-28 13:39:18 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1865 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014