do góry ^

Inspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

​Departament ­­­­­Transportu

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora

 

Wymiar etatu:  1

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie techniczne

referowane kierunki: transport, logistyka                                 

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie na bieżąco kontroli wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym.
 • Uczestnictwo przy opracowywaniu i analizie  funkcjonowania rozkładów jazdy pociągów.
 • Uczestnictwo przy opracowywaniu obiegów pociągów związanych z rozkładem jazdy.
 • Kontrola jakości obsługi pasażerów oraz aktualizacji systemu informacji pasażerskiej.
 • Przygotowywanie materiałów  i prezentacji dotyczących transportu kolejowego.
 • Wykonywanie zadań związanych z systemem SEPE.
 • Udzielanie odpowiedzi na pisma związane z funkcjonowaniem kolejowych przewozów pasażerskich.
 • Przeprowadzanie badań i analiz potoków podróżnych oraz struktury rodzajowej biletów.
 • Uczestnictwo w opracowywaniu informacji i sprawozdań związanych z transportem kolejowym.

 

Wymagania niezbędne:

 • 3 letni staż pracy w obszarze związanym z transportem kolejowym
 • Dobra znajomość następujących przepisów:

- Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady

  z dnia 23 października 2007 r.

- Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

- Ustawy prawo przewozowe

- Ustawy o samorządzie województwa

- Kodeks postępowania administracyjnego

 

 • Znajomość zagadnień  dotyczących funkcjonowania  transportu kolejowego
 • Doświadczenie zawodowe związane o organizacją publicznego transportu zbiorowego i transportu kolejowego
 • Znajomość zagadnień związanych z konstrukcją rozkładów jazdy i obiegiem jednostek taboru
 • Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość pakietu Ms Office

 

Wymagania dodatkowe:

 • Efektywna organizacja pracy własnej oraz umiejętność współdziałania w zespole zadaniowym
 • Umiejętność analizy i przetwarzania  informacji  oraz tworzenia procedur
 • Zdolność do podejmowania decyzji, własna inicjatywa
 • Odporność na stres
 • Odpowiedzialność, sumienność i rzetelność
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób  niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze w siedzibie Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,   al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”

- „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."

- „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”

 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 23 października 2017 r

      pod adresem: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,

61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

 z oznaczonym numerem ogłoszenia: 113/2017

 

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Urząd prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy

al. Niepodległości 34.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-10-09 Jerzy Kriger
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-10-09 14:19:59 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 427 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014