do góry ^

inspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament  Administracyjny

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

inspektora

 

Wymiar etatu: 1

 

Wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie flotą samochodową Urzędu
 • rozliczanie czasu pracy kierowców oraz przygotowywanie zestawień za pracę w godzinach nadliczbowych
 • przygotowywanie do rozliczenia delegacji krajowych i zagranicznych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkód komunikacyjnych
 • koordynowanie wyjazdów samochodów służbowych zgodnie z zapotrzebowaniem biur/departamentów Urzędu
 • udział w przygotowywaniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych w zakresie zajmowanego stanowiska.    

 

Wymagania niezbędne:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość zagadnień ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych
 • doświadczenie zawodowe w rozliczaniu delegacji, rozliczaniu czasu pracy
 • doświadczenie zawodowe w zakresie działań związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • obsługa komputera (pakiet Ms Office)
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność
 • dbałość o wysoką jakość wykonywanych zadań

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności analitycznego myślenia
   

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające skupienia, dokładności.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,   al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 28 lutego 2017r.

     pod adresem:

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
z oznaczonym nr ogłoszenia 24/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

Poznań, 04.04.2017 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Departamencie Administracyjnym (ogł. 24/2017), została wybrana Klaudia Bereszyńska zamieszkała w Biedrusku.

Uzasadnienie dokonania wyboru.
Klaudia Bereszyńska spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-02-14 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-14 13:53:55 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2568 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014