do góry ^

inspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora

 

Wymiar etatu: 1

 

Wykształcenie: wyższe

preferowane  kierunki: administracja samorządowa, rachunkowość, ekonomia

 

Zakres obowiązków:

 • współpraca z Departamentem Organizacyjnym i Kadr UMWW w sprawach związanych   z ewidencją czasu pracy, urlopów, delegacji, absencją chorobową, szkoleniami pracowników Departamentu
 • współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie obszaru kontroli będącego w kompetencji Departamentu
 • koordynowanie prac w zakresie terminowego przygotowania i przekazywania przez pracowników Departamentu materiałów na posiedzenia Zarządu, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Komisji Sejmiku
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej oraz bieżąca analiza wydatków budżetowych i kontrola stanu środków finansowych Departamentu
 • Obsługa systemu KSAT

 

Wymagania niezbędne:

 •  min. 3-letni staż pracy
 • doświadczenie zawodowe w obsłudze kadrowej pracowników, w tym w rozliczaniu delegacji
 • znajomość ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego
 • obsługa komputera (MS Office)
 • samodzielność
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy: Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 2 czerwca 2017r.

pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
z oznaczonym nr ogłoszenia 69/2017

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Urząd prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

Poznań, 14.07.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze  inspektora w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (ogłoszenie nr 69/2017) – został wybrany Robert Pilarczyk zamieszkały w Turku.

Uzasadnienie:

Robert Pilarczyk spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-05-19 Marek Beer
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-05-19 13:55:55 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1484 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014