do góry ^

inspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Departament Gospodarki Mieniem


poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora

 

Wymiar etatu: 1

 

Wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

 • realizacja zadań wynikających z ustaw i uchwał organów Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność województwa wielkopolskiego
 • wyłanianie i nadzorowanie podmiotów zarządzających nieruchomościami, w tym przygotowywanie projektów umów zawieranych z tymi podmiotami
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych
 • kontrola dokumentacji dotyczącej wydatkowania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego związanych z administrowaniem nieruchomościami
 • uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz dokonywanie wizji nieruchomości

 

Wymagania niezbędne:

 • 4 letni staż pracy
 • znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o samorządzie województwa, kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego
 • umiejętność czytania przepisów i odpowiedniego ich stosowania

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność, kreatywność
 • prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 14 marca 2017r.

   pod adresem:

   Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
   Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
   al. Niepodległości 34 

   61-714 Poznań 

   lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

   z oznaczonym nr ogłoszenia 30/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zachęcamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna)
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34.

Poznań, 25.04.2017 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne  stanowisko  urzędnicze inspektora w Departamencie Gospodarki Mieniem (ogł. 30/2017), wybrany został Piotr Adamowicz zamieszkały w Poznaniu.            

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Piotr Adamowicz spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-02-28 Izabela Witkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-28 13:24:06 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1839 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014