do góry ^

podinspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament  Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Oddział Kontroli

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

podinspektora

 

Wymiar etatu: 2 (na czas określony do 31.12.2020 r.)

Wykształcenie: wyższe

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie kontroli projektów na miejscu oraz wizyt monitoringowych w celu zapewnienia zgodności realizacji projektów z dokumentami programowymi oraz przepisami krajowymi i unijnymi,
 • weryfikacja wydatków i realizacji współfinansowanych produktów i usług,
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych i kontroli na dokumentach,
 • nakładanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

 • ogólna wiedza dotycząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 217 ze zm.),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej w tym ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t.  Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur,
 • samodzielność, kreatywność.

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Urzędu przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Budynek przystosowany do osób
z niepełnosprawnością.

Stanowisko związane z pracą przy komputerze wymagającą skupienia i rzetelności oraz wyjazdami służbowymi na terenie województwa wielkopolskiego.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.),
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań."
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U.
  z 2016 r., poz. 902) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 24 maja 2017r.

pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter) z oznaczonym numerem ogłoszenia: 61/2017

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zachęcamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej,
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa rekrutacyjna),
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

Poznań, 11.07.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze (2 etaty) podinspektora w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, określone w Ogłoszeniu Nr 61/2017 z dnia  10 maja 2017 r.- wybrany został:

- Krzysztof Małuszek zamieszkały w Poznaniu,

- drugi etat pozostaje wolny.                                         

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Krzysztof Małuszek spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-05-10 Sylwia Wójcik
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-05-10 14:43:11 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 994 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014