do góry ^

podinspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Wydział Oceny Merytorycznej

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

podinspektora

 

Liczba etatów: 1 (na czas określony do 31.12.2023r.)

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie

preferowane kierunki: ekonomia, finanse, księgowość, matematyka i pokrewne lub inne uzupełnione studiami z zakresu finansów/księgowości

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • weryfikację projektów pod kątem poprawności przeprowadzenia analizy finansowej oraz ekonomicznej
 • uczestnictwo w pracach Komisji Oceny Projektów – ocena merytoryczna projektów
 • opracowywanie wytycznych dla beneficjentów programu oraz ich zmian w zakresie sporządzania studiów wykonalności / biznes planów
 • prowadzenie szkoleń dla beneficjentów

 

Wymagania niezbędne:

 • znajomość: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz odpowiednio Uszczegółowień do obydwu w/w Programów
 • znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych dotyczących okresów programowania 2007-2013 oraz 2014-2020
 • praktyczna znajomość arkusza kalkulacyjnego (Excel)
 • biegłość w zakresie liczenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej
 • doświadczenie zawodowe w opracowywaniu lub ocenie analiz ekonomiczno-finansowych dla inwestycji infrastrukturalnych lub innych projektów

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

                  

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 30 maja 2017r.

      pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 64/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Urząd prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

Poznań, 12.07.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

 

Informujemy, że zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Departamencie  Wdrażania Programu Regionalnego (ogł. nr 64/2017).

Uzasadnienie:

Komisja rekrutacyjna postanowiła nie rekomendować kandydata na wolne stanowisko.

Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.

 

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-05-16 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-05-16 15:05:16 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 811 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014