do góry ^

podinspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Wydział Umów

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

podinspektora

 

Wymiar etatu: 1 (na czas określony do 31.12.2023r.)

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem umów o dofinansowanie i aneksów do tych umów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • przygotowywanie decyzji o dofinansowanie w formie uchwał ze zobowiązaniem, uchwał zmieniających i uchylających w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • analiza i opiniowanie dopuszczalności zgłaszanych zmian w trakcie realizacji projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
 • prowadzenie baz danych i zestawień związanych z wykonywanymi zadaniami
 • opracowywanie, opiniowanie wytycznych i innych dokumentów w zakresie wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wymagania niezbędne:

 • znajomość szczegółowego opisu osi priorytetowych oraz zagadnień związanych z wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Regionalnego na lata 2014-2020
 • znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych dotyczących okresu programowania  2014-2020
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej
 • obsługa komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel)
 • dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie
 • swoboda wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej
 • umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie z wdrażaniem programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE będzie dodatkowym atutem
 • biegłość w zakresie rachunków i liczenia

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia pierwszej strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  -  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  -  „Oświadczam, że nie byłem/am  skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych."
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia przysługującego osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (DZ. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)  zobowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Aplikacje należy składać w terminie do: 30 maja 2017r.
   
      pod adresem: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 65/2017

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Urząd prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

Poznań, 18.07.2017 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, określone w Ogłoszeniu Nr 65/2017 z dnia  16 maja 2017  r. - wybrana została:

- Agata Hańska zamieszkała w Tarnowie Podgórnym                             

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Agata Hańska spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-05-16 Hubert Zobel
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-05-16 15:09:12 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 841 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014