do góry ^

podinspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Wydział Płatności

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

podinspektora

 

Liczba etatów: 2 (na czas określony do 31.12.2023r.)

Wykształcenie: wyższe magisterskie preferowane kierunki: matematyka, rachunkowość, finanse, ekonomia

Zakres obowiązków:

 • udział we wdrażaniu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • kompleksowa weryfikacja wniosków Beneficjentów o płatność w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • weryfikacja dokumentów (w tym finansowych) przedłożonych przez Beneficjentów
 • przygotowywanie korespondencji do Beneficjentów, poświadczanie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach Beneficjentów
 • przygotowywanie notatek o wykrytych nieprawidłowościach, nakładanie korekt finansowych, przygotowywanie wezwań do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków
 • prowadzenie rejestrów, przygotowywanie zestawień dotyczących działań Wydziału
 • przygotowywanie prognoz wydatków i certyfikacji, udział w planowaniu finansowym
 • odpowiednie przechowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego

Wymagania niezbędne:

 • znajomość szczegółowego opisu osi priorytetowych oraz zagadnień związanych z wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2014-2020
 • znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych dotyczących okresu programowania 2014-2020
 • umiejętność sporządzania i analizowania dokumentów finansowo – księgowych
 • umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office (w szczególności praktyczna znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel)
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej
 • dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych będzie dodatkowym atutem
 • biegłość w zakresie rachunków i liczenia.

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

                

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Aplikacje należy składać w terminie do: 30 maja 2017r.

      pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 66/2017

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Urząd prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy
  al. Niepodległości 34.

Poznań, 20.07.2017 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze (2 etaty) podinspektora w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, określone w Ogłoszeniu Nr 66/2017 z dnia  16 maja 2017 r.- wybrane zostały:

- Magdalena Dolata zamieszkała w Poznaniu,

- Natalia Szewel  zamieszkała w Poznaniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wskazane wyżej kandydatki spełniają wszystkie wymagania formalne, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji są najlepszymi kandydatkami na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-05-16 Hubert Zobel
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-05-16 15:13:28 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1052 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014