do góry ^

podinspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora

 

Wymiar etatu: 1 (na czas określony do 31.12.2023 r.)

Wykształcenie: wyższe magisterskie

 

Zakres obowiązków:

 • rejestracja korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 • udzielanie informacji potencjalnym beneficjentom o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizowanych Programach
 • przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w ramach realizowanych Programów
 • wykonywanie czynności pracownika kancelaryjnego zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących książkach procedur dotyczących realizowanych Programów
 • koordynowanie spraw dotyczących archiwizacji

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. obsługi sekretariatu
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej
 • umiejętność obsługi komputera (w tym: pakiet MS Office)
 • znajomość przepisów prawnych oraz wytycznych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
 • bardzo dobra organizacja pracy

 

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, kreatywność
 • dbałość o jakość wykonywanych zadań
 • umiejętność pracy pod presją czasu

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam    z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 11 maja 2017 r.
      pod adresem: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,

61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 58/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

 


Poznań, 28.06.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze  podinspektora w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (ogł. nr 58/2017), wybrana została Anita Misiek zamieszkała w Poznaniu.                                          

Uzasadnienie dokonanego wyboru:                                        

Anita Misiek spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie.  Zdaniem Komisji jest najlepszą  kandydatką na proponowane stanowisko.

 

 

 

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-04-25 Izabela Mroczek
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-04-25 10:53:42 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1773 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014