do góry ^

podinspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Współpracy Międzynarodowej

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor

 

Wymiar etatu: 1

 

Wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie zadań związanych z inicjowaniem, koordynacją i monitorowaniem współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach, w szczególności z regionami niemieckimi oraz z Europą Środkową
 • merytoryczny oraz organizacyjny nadzór nad przygotowaniem i organizacją wizyt delegacji zagranicznych i korpusu konsularno-dyplomatycznego na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz wizyt zagranicą
 • inicjowanie, aplikowanie oraz koordynacja projektów międzynarodowych województwa z partnerami z Niemiec oraz regionów Europy Środkowej
 • współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, innymi podmiotami publicznymi oraz społecznymi, a także z innymi województwami i partnerami zewnętrznymi w sprawach określonych priorytetami polskiej polityki zagranicznej oraz wynikającymi z regionalnych i międzyregionalnych strategii rozwoju
 • koordynowanie współpracy województwa w zakresie inicjatywy Partnerstwa Odry
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu współpracy z zagranicą oraz corocznych planów współpracy z zagranicą

 

Wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie – będzie weryfikowana podczas rekrutacji
 • znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu dobrym – będzie weryfikowana podczas rekrutacji
 • doświadczenie w pracy związane z partnerami niemieckimi, współpracą projektową z partnerami niemieckimi lub z współpracą ze środowiskiem międzynarodowym
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego
 • znajomość środowiska społeczno – politycznego Niemiec oraz państw Europy Środkowej krajów niemieckojęzycznych
 • umiejętność formułowania pism urzędowych
 • dyspozycyjność

 

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa komputera (pakiet MS Office)
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • inicjatywa, kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, dyspozycyjnością.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

                  

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 13 marca 2017r.

      pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 29/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zachęcamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna)
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

Poznań, 20.04.2017 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne  stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Współpracy Międzynarodowej (ogł. 29/2017), został wybrany Maciej Przybyszewski  zam. Niepruszewo.

Uzasadnienie:
Maciej Przybyszewski spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-02-27 Anna Markiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-27 12:11:58 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1833 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014