do góry ^

starszy specjalista


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Wydział Monitoringu

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

starszego specjalisty

 

Wymiar etatu: 1 (na czas określony do 31.12.2023r.)

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • bieżąca weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków beneficjentów o płatność pełniących funkcję sprawozdawczą
 • monitorowanie dostępnej alokacji i poziomu jej rozliczenia na podstawie danych uzyskiwanych od komórek Departamentu oraz przygotowanie prognoz wydatków z budżetu środków europejskich i budżetu państwa
 • prowadzenie wizyt monitorujących projektów w zakresie kompetencji Oddziału
 • prowadzenie bieżącego monitoringu rzeczowego i finansowego przebiegu realizacji projektów, w tym monitorowanie rezultatów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu
 • prowadzenie szkoleń dla beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o płatność pełniących funkcję sprawozdawczą
 • prowadzenie baz danych i zestawień

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 3-letni staż pracy
 • znajomość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz odpowiednio Uszczegółowienia do ww. Programu
 • znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych dotyczących okresu  programowania 2014-2020
 • bardzo dobra organizacja na stanowisku pracy
 • umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office, w szczególności praktyczna znajomość arkusza Excel oraz Word (będzie weryfikowana podczas rekrutacji)
 • umiejętność szybkiego analitycznego myślenia oraz przyswajania nowych procedur
 • umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność
 • sumienność, rzetelność oraz samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

                  

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 10 lutego 2017r.

      pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 17/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zachęcamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna)
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 3

Poznań, 02.03.2017 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego specjalisty w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego (ogł. nr 17/2017).

Uzasadnienie:
Komisja rekrutacyjna postanowiła nie rekomendować na wolne stanowisko żadnego z  kandydatów. Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-01-27 Hubert Zobel
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-01-27 13:48:35 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1997 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014