do góry ^

starszy specjalista


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament ­­­­­Kultury

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

starszy specjalista

 

Wymiar etatu: 1

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Preferowane kierunki: humanistyczne, prawo

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem prawa, wymagających szczególnej analizy przepisów dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury
 • nadzór i współpraca z podległymi instytucjami kultury w zakresie spraw organizacyjnych
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, reorganizacją i likwidacją oraz nieruchomościami podległych instytucji kultury

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 3-letni staż pracy
 • doświadczenie w pracy związanej ze stosowaniem przepisów prawa
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa oraz przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury
 • wiedza o instytucjach kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • umiejętność formułowania pism
 • umiejętność pracy w zespole

 

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • zdolność analitycznego myślenia
 • odpowiedzialność
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Praca w siedzibie Urzędu przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Nowoczesny budynek klasy A, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą dokładności, również w sytuacjach stresowych, obejmujące prace i czynności koncepcyjne i administracyjno-biurowe, w tym opracowywanie dokumentów.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia pierwszej strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r. z późn. zm., jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 21 marca 2017r.

   pod adresem:

   Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
   Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
   al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
   lub składać w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu (parter, hol główny) 
   z oznaczonym numerem ogłoszenia: 33/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zachęcamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej.
 • Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane.
 • Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna).
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

Poznań, 20.04.2017 r.

 


Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze  starszego specjalisty w Departamencie Kultury (ogł. 33/2017), wybrana została Joanna Stachnik zamieszkała w Poznaniu.                                             

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Joanna Stachnik spełnia wszystkie wymagania formalne,  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-07 Włodzimierz Mazurkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-03-07 15:28:38 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2024 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014