do góry ^

starszy specjalista


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Biuro Certyfikacji i Windykacji

Wydział Certyfikacji

poszukuje kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

 

starszego specjalisty

 

Liczba etatów: 2 (na czas określony do 31.12.2020r.)

 

Wykształcenie: wyższe

preferowane kierunki: ekonomia, inne powiązane z tematyką Unii Europejskiej

 

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzenie procesu certyfikacji wydatków dla WRPO 2014-2020
 • przekazywanie zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej dla WRPO 2014-2020
 • przygotowanie prognoz wydatków do Komisji Europejskiej
 • utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej

 

Wymagania niezbędne:

 • minimum 3-letni staż pracy
 • znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych dotyczących okresu programowania 2007-2013 oraz 2014-2020
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (będzie weryfikowana podczas rekrutacji)
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Excel, Word)
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy związanej z funduszami europejskimi
 • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • kreatywność

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające skupienia, rzetelności i dokładności.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,   al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 12 kwietnia 2017 r.

pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter) z oznaczonym numerem ogłoszenia: 43/2017

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zachęcamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna)
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, VIII p.

Poznań, 24.05.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne  stanowiska urzędnicze starszego specjalisty w Biurze Certyfikacji i Windykacji (ogł. 43/2017), została wybrana Anna Ignatiuk zamieszkała w Tarnowie Podgórnym.

Uzasadnienie:
Anna Ignatiuk spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

Drugie stanowisko pozostaje wolne.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-29 Przemysław Maćkowiak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-03-29 15:08:29 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1338 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014