do góry ^

starszy specjalista


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament ­­­­­Transportu

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

starszego specjalisty

 

Wymiar etatu:  1

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Preferowane kierunki: transport, administracja, ekonomia

 

Zakres obowiązków:

 • kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy o transporcie drogowym i warunkami zezwolenia udzielonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 • kontrola przedsiębiorców w zakresie realizacji postanowień umowy regulującej  zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich
 • kontrola i ocena realizacji przez operatora usług publicznego  transportu zbiorowego w zakresie zgodności  z zapisami  umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartej z Województwem Wielkopolskim
 • kontrola nad przestrzeganiem przez operatora zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dot. nieprawidłowości w realizacji przewozów przez:
  - przedsiębiorców dla których organem właściwym w sprawach zezwoleń jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
  - przedsiębiorców, w zakresie stosowania ulg ustawowych w komunikacji autobusowej, dla których organem kompetentnym w sprawach dopłat jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
  - operatorów realizujących przewozy użyteczności publicznej na mocy umów zawartych z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku wystąpienia podejrzenia nieprawidłowości/naruszenia warunków określonych w zezwoleniu Marszałka lub określonych w umowie  zawartej z Województwem Wielkopolskim

 

Wymagania niezbędne:

 • minimum 3 letni staż pracy
 • dobra znajomość następujących przepisów:
  • Ustawy o transporcie drogowym
  • Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
  • Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
  • Ustawy o samorządzie województwa
  • Kodeksu postępowania  administracyjnego
 • znajomość zagadnień  funkcjonowania administracji publicznej w tym administracji samorządowej
 • prawo jazdy kat. B
 • gotowość do wyjazdów służbowych w związku z charakterem wykonywanych zadań również poza  stałym miejscem świadczenia pracy
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office

 

Wymagania dodatkowe:

 • efektywna organizacja pracy własnej oraz umiejętność współdziałania w zespole zadaniowym
 • umiejętność analizy i przetwarzania  informacji  oraz tworzenia procedur
 • zdolność do podejmowania decyzji, własna inicjatywa
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność
 • doświadczenie zawodowe  na stanowisku związanym z kontrolą

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą w terenie na obszarze województwa wielkopolskiego. Praca przy komputerze.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,   al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  -„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 5 kwietnia 2017r.

   pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 41/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Zachęcamy do aplikowania osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji (test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna)
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

Poznań, 05.05.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru

Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że zakończona została procedura naboru na wolne  stanowisko  urzędnicze starszego specjalisty w Departamencie Transportu (ogłoszenie nr 41/2017)                                  

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna postanowiła nie rekomendować na wolne stanowisko żadnego z kandydatów. Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-03-22 Jerzy Kriger
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-03-22 14:33:44 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1799 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014